Những Vần Thơ Đặc Sắc

  Hoa trắng thi ci trn o tm
  ThaLa xm Đạo
  Ging Sinh Ny Vắng Con