BẢN BÁO CÁO TỐI MẬT CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG
VỀ LÊ ĐỨC ANH

 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
ỦY BAN KIỂM TRA

*
Số: 751-/BCKTTW
TỐI MẬT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2001

 

BÁO CÁO
Về việc giải quyết thư phản ánh đối với đồng chí Lê Đức Anh, Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng


Vừa qua, Ủy ban kiểm tra Trung ương đă nhận được nhiều đơn thư của cán bộ, đảng viên phản ánh có liên quan đến đồng chí cố vấn Lê Đức Anh, với nội dung tóm tắt như sau:

1 - Thường xuyên dự sinh hoạt với Bộ Chính trị và dự kiểm điểm của Bộ Chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) v́ sao đồng chí không đưa vấn đề Quyết định 234 và thành lập bộ phận A10 ra phê b́nh, góp ư kiến với đồng chí Tổng Bí thư và đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục chính trị, mà để đến nay, vào thời điểm sát Đại hội IX mới đưa ra, phải chăng là sự vận động chia rẽ bè phái trong Đảng.

2 - Sau Hội nghị Trung ương lần thứ 11 đă cho Trợ lư đi thông báo ư kiến riêng của ḿnh, phát biểu trước Hội nghị Trung ương phê phán đồng chí Tổng Bí thư và đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục chính trị.

- Đồng chí đă gửi văn bản cho Tổng cục trưởng Tổng cục T́nh báo và Cục trưởng Cục An ninh quân đội về ư kiến của Bộ Chính trị đối với quyết định 234 và chỉ thị phải thực hiện một số việc theo ư kiến riêng của ḿnh.

- Trong dip tết Nguyên đán Tân Tỵ (2001), khi vào miền Nam tiếp xúc các tướng lĩnh quân đội, đồng chí đă nói về Hội nghị của Bộ Chính trị và Hội nghị Trung ương lần 11 kiểm điểm đồng chí Lê Khả Phiêu, đồng chí Phạm Thanh Ngân vi phạm nguyên tắc Đảng; đồng chí Lê Khả Phiêu không xứng đáng làm Tổng Bí thư.

3 - Đă thiếu tôn trọng vai tṛ, vị trí của Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương; thiếu tôn trọng tập thể, thiếu b́nh đẳng, thường áp đặt ư kiến riêng không khách quan, không công bằng; thậm chí sử dụng lực lượng t́nh báo theo ư kiến cá nhân.

4 - Báo cáo thiếu trung thực một số vấn đề về lịch sử bản thân như: thành phần bản thân, ngày vào Đảng, về gia đ́nh vợ cũ, về thực hiện một số nhiệm vụ được giao trước đây.

Chấp hành ư kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị trong phiên họp ngày 05 - 3 - 2001 (Công văn số 583-CV/TW, ngày 09 - 3 - 2001) Ủy ban Kiểm tra Trung ương đă nghiên cứu, xem xét các nội dung phản ánh nói trên. Xin báo cáo Bộ Chính trị như sau:

1 - Về việc thư phản ánh nêu đồng chí Lê Đức Anh biết quyết định 234 sớm, nhưng để đến sát Đại hội IX mới phê phán đồng chí Lê Khả Phiêu: Theo báo cáo của đồng chí Vũ Chính, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục t́nh báo, khoảng tháng 6 năm 2000 đồng chí có báo cáo với đồng chí Cố vấn Lê Đức Anh về quyết định 234 và Kế hoạch A10 do đồng chí Lê Khả Phiêu kư là sai. Đến Hội nghị Bộ Chính trị bàn chuẩn bị nhân sự Đại hội IX (5 - 1 - 2001) việc này mới đưa ra Bộ Chính trị xem xét. Ủy ban Kiểm tra Trung ương chưa có điều kiện để xem xét, kết luận về ư kiến phản ánh.

2 - Về việc sau Hội nghị Trung ương 11 đồng chí Lê Đức Anh cử trợ lư đi thông báo ư kiến riêng của đồng chí: Sau Hội nghị Trung ương lần thứ 11, đồng chí Lê Đức Anh đă cử đồng chí trợ lư Nguyễn Bắc Son đi gặp trực tiếp một số đồng chí lăo thành cách mạng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương, Ủy viên Trung ương và tướng lĩnh quân đội. Đồng chí Nguyễn Bắc Son đă đến gặp 19 đồng chí: Chu Huy Mân, Nguyễn Quyết, Tố Hữu, Nguyễn Đức Tâm, Nguyễn Thanh B́nh, Đồng Sĩ Nguyên, Hoàng Minh Thảo, Phùng Thế Tài, Trần Văn Quang, Đặng Quân Thụy, Hoàng Anh, Nguyễn Chơn, Trần Lê, Nguyễn Hữu Khiếu, Nguyễn Quốc Thước, Nguyễn Trọng Xuyên, Lê Hai, Phạm Văn Long, Nguyễn Thị B́nh. Nội dung cuộc gặp là truyền đạt ư kiến của Cố vấn Lê Đức Anh thông báo một số vấn đề có liên quan đến Bộ Chính trị bàn về nhân sự Đại hội IX; đọc nguyên văn quyết định số 234, Kế hoạch A10 và bài phát biểu của đồng chí Lê Đức Anh tại Hội nghị Trung ương 11. Việc làm trên là vi phạm nguyên tắc.

- Tại Hội nghị ngày 5 - 1 - 2001, Bộ Chính trị thảo luận phân tích việc đồng chí Lê Khả Phiêu kư quyết định số 234 là vi phạm nguyên tắc lănh đạo tập thể và đă chỉ thị phải hủy bỏ ngay Quyết định 234 và giải tán ngay bộ phận A10; nhưng không kết luận việc lập bộ phận A10 với động cơ mục đích theo dơi nội bộ cán bộ cấp cao và cũng chưa có cơ sở để kết luận bộ phận A10 đă tổ chức theo dơi nội bộ cấp cao. Nhưng ngày 9 - 1 - 2001, đồng chí Lê Đức Anh đă có văn bản gửi Tổng cục T́nh báo và Cục An ninh quân đội, yêu cầu: “phải chấm dứt ngay mọi hoạt động như việc điều tra Ủy viên Bộ Chính trị; việc lấy danh nghĩa và uy tín quân đội để vận động cho người này, nói xấu người kia, nói xấu các đồng chí Cố vấn, phát biểu mập mờ để gây nghi ngờ một số đồng chí Bộ Chính trị”.

Việc đồng chí Lê Đức Anh ra văn bản ngày 9 - 1 - 2001 chỉ thị cho Tổng cục T́nh báo và Cục An ninh quân đội phải chấm dứt ngay mọi hoạt động điều tra Bộ Chính trị … là không đúng về nội dung kết luận của Bộ Chính trị trong phiên họp ngày 5 - 1 - 2001 và vượt quá thẩm quyền đồng chí Cố vấn.

3 - Về ư kiến phản ánh đồng chí thiếu tôn trọng Trung ương, không khách quan, không công bằng … Đối với nội dung này Ủy ban Kiểm tra Trung ương chưa có điều kiện xem xét đầy đủ. Nhưng có một số việc như: Việc máy bay Lư Tống rải truyền đơn phản động ở thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh, ngày 17 - 11 - 2000 và bắn nhầm máy bay dân dụng, ngày 18 - 11 - 2000, có liên quan trách nhiệm và khuyết điểm của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc pḥng Phạm Văn Trà và một số đồng chí khác; Bộ Chính trị đang chỉ đạo kiểm điểm xử lư những tập thể và cá nhân liên quan. Nhưng tại Hội nghị Đảng ủy Quân sự Trung ương, ngày 12 - 11 - 2001, đồng chí Lê Đức Anh phát biểu là trong t́nh h́nh hiện nay mà đặt vấn đề kỷ luật các đồng chí lănh đạo Bộ Quốc pḥng sẽ gây hoang mang trong quân đội, là thiếu trách nhiệm với Tổ quốc. Ngược lại, đối với đồng chí Lê Khả Phiêu là Tổng Bí thư của Đảng, Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, th́ đồng chí đă quy kết nặng nề và đặt vấn đề phải thông báo cho các cấp uỷ trong toàn Đảng và các cấp lănh đạo, chỉ huy trong toàn quân. Đồng chí c̣n biết rơ vụ Xiêm Riệp, xảy ra từ năm 1983 và đă được xử lư xong. Đồng chí Lê Khả Phiêu không ở trong số các đồng chí có trách nhiệm phải xem xét, nhưng đến nay, đồng chí lại đưa vấn đề này ra Bộ Chính trị để xem xét.

Qua các sự việc đă xem xét cho thấy, khuyết điểm của đồng chí Lê Đức Anh đă gây phân tâm và mất ḷng tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với Đảng, tạo sơ hở để các phần tử thù địch và cơ hội lợi dụng gây chia rẽ, bè phái trong Đảng.

C̣n nội dung thứ 4 và một số vấn đề khác chưa đủ thời gian và điều kiện xem xét, kết luận. Vậy, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xin báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:
- Thường vụ Bộ Chính trị
(để báo cáo)
- Lưu hồ sơ

T/M ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG
PHÓ CHỦ NHIỆM
Đă kư
Vũ Quốc Hùng

 


Bộ mặt gian manh đểu cáng của Lê Đức Anh và Nguyễn Bắc Son

Nhằm hạ bệ Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trước Đại hội IX bằng việc gây sức ép nhiều mặt để yêu cầu Ban Chấp hành Trung ương phải kỷ luật Lê Khả Phiêu trước khi tổ chức Đại hội IX (bởi v́ Lê Khả Phiêu đă qua mặt cả Lê Đức Anh và Đỗ Mười, có ư định giải tán Ban Cố vấn hay chọc gậy bánh xe, không muốn để cho 2 ông Thái thượng hoàng này lộng quyền đứng trên Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương để sai khiến) nên Lê Đức Anh cùng tay sai là Nguyễn Bắc Son đă tiến hành những hoạt động hết sức mờ ám, bỉ ổi, thâm độc và vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức và Điều lệ Đảng. Có thể do nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó sự tác động và chỉ huy của Lê Đức Anh và Đỗ Mười đă đóng vai tṛ quan trọng nhất trong việc ngăn chặn Lê Khả Phiêu tiếp tục ứng cử chức vụ Tổng Bí thư trong Đại hội IX của Đảng. Cũng chính v́ vậy mà một kẻ ba phải, thiểu năng về trí tuệ nhưng tham lam và hănh tiến, có mác là người dân tộc thiểu số đă được Đỗ Mười và Lê Đức Anh chọn làm Tổng Bí thư để dễ bề sai khiến. C̣n kẻ phản thầy Trần Đ́nh Hoan đă được thưởng cho chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương để c̣n sắp xếp đệ tử của Đỗ Mười, Lê Đức Anh vào các vị trí then chốt, béo bở của bộ máy Đảng và Nhà nước; Nguyễn Khoa Điềm, đàn em thân tín của Lê Đức Anh đă được bố trí vào Bộ Chính trị để giữ chức Trưởng ban Tưởng Văn hóa Trung ương.

Đáng tiếc là h́nh thức kỷ luật của Trung ương đối với Lê Đức Anh và Đỗ Mười là quá nhẹ (chúng tôi không rơ khiển trách hay cảnh cáo) và không được thông báo rộng răi trong toàn Đảng để tất cả các đảng viên đều biết. Hơn nữa vấn đề man khai ngày vào Đảng của Lê Đức Anh cho đến nay vẫn chưa được kết luận chính thức. Đây không chỉ là trách nhiệm, khuyết điểm của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương khóa VIII mà c̣n là trách nhiệm nặng nề của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương khóa IX. V́ vậy vấn đề Đảng tịch của Lê Đức Anh cần được làm sáng tỏ trước khi tổ chức Đại hội X của Đảng để lấy lại ḷng tin của đảng viên và các cán bộ cách mạng lăo thành đối với Đảng.

Điều đáng buồn hơn nữa là tên tay sai đắc lực của Lê Đức Anh là Nguyễn Bắc Son (kẻ đă vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức và điều lệ Đảng lại được Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trần Đ́nh Hoan đạo diễn, bố trí giữ chức Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên để chui tiếp vào Ban chấp hành Trung ương khóa X. Qua đó chúng ta cũng thấy là thế lực của Lê Đức Anh, Đỗ Mười đang c̣n khá mạnh và tư cách của Nông Đức Mạnh, Trần Đ́nh Hoan lại quá kém. Cũng may là Hội nghị Trung ương 13 đă loại được Trần Đ́nh Hoan, Nguyễn Chí Vịnh, Nguyệt Việt Tiến …khỏi danh sách ứng cử viên Ban chấp hành Trung ương khóa X. Hy vọng Hội nghị Trung ương 15 và Đại hội X sẽ sáng suốt hơn để loại tiếp Nguyễn Bắc Son và cả Nông Đức Mạnh (v́ đă quá tuổi 65, năng lực kém, tham lam, hănh tiến, nhu nhược, thiếu bản lĩnh quyết đoán nên đă để cho Đỗ mười và Lê Đức Anh lộng hành sai khiến, chỉ biết yêu bản thân ḿnh và nhiều tai tiếng như các thư phản ánh và góp ư kiến của các đồng chí nguyên ủy viên Trung ương Đảng các khóa trước đây như Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, Trung tướng Nguyễn Ḥa, đồng chí Lê Văn Hiển, đồng chí Nguyễn Trung Tín …, các lăo thành cách mạng như đồng chí Nguyễn Văn Thi, Trần Đại Sơn …) ra khỏi danh sách mà Ban chấp hành Trung ương khóa IX giới thiệu cho Đại hội X.

Nguyễn Chính Tâm
Lăo thành Cách mạng, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng


Thư của ông Nguyễn Đức Tâm, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị

Nguyễn Đức Tâm
Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng

Kính gửi:

- Bộ chính trị
- Ban chấp hành trung ương Đảng

1- Chúng tôi một số cách mạng lăo thành chiều 24/01/2001 đă được đồng chí Phạm Thế Duyệt do Bộ Chính trị phân công gặp. Những người đă có thư phát biểu với Bộ Chính trị, với Trung ương xung quanh việc chuẩn bị Đại hội IX của Đảng.

Tôi đă phát biểu ư kiến trong cuộc gặp mặt đó, nay tôi xin nói cụ thể và phân tích kỹ hơn về hoạt động của các đồng chí Cố vấn.

Tôi phải viết rơ vấn đề này v́ trước hết là sự đoàn kết trong toàn Đảng và cũng là v́ sự nghiệp của Đảng, sự tồn vong của đất nước nếu những hoạt động đó không bị chặn đứng ngay lại.

Tôi rất vốn quư trọng các đồng chí Cố vấn và quá tŕnh hoạt động cách mạng, v́ sự đóng góp cho cách mạng các đồng chí đă được Đảng và Nhà nước ghi công bằng tấm huân chương sao vàng. Nhưng các hoạt động gần đây của các đồng chí đó chính là đồng chí Đỗ Mười và đồng chí Lê Đức Anh xung quanh vấn đề nhân sự của Đại hội IX đă làm tôi suy nghĩ rất nhiều, nên tôi không thể không phát biểu ư kiến đấu tranh với những hoạt động mà tôi cho là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức của Đảng, là lộng quyền, là đặt ḿnh lên trên Đảng.

Ở đây, tôi chỉ nêu những vấn đề mà tôi trực tiếp chứng kiến, chứ không nêu những vấn đề tôi mới nghe nói lại như việc họp một số cán bộ lăo thành ở thành phố Hồ Chí Minh, gọi dây nói cho một số cán bộ để vận động, việc Quân uỷ Trung ương họp để xem xét kỷ luật những đồng chí có liên quan đến việc Lư Tống lái máy bay rải truyền đơn khu vực thành phố Hồ Chí Minh ... (Những vấn đề này đă có mấy đồng chí phát biểu trong cuộc gặp mặt của đồng chí Phạm Thế Duyệt nói ở trên). Dưới đây là một số việc cụ thể:

2- Sau khi tôi đề nghị với Bộ chính trị cho triệu tập chúng tôi ít ra là những đồng chí nguyên Uỷ viên Bộ chính trị để chúng tôi phản ánh một số t́nh h́nh, phổ biến cho chúng tôi về hướng chuẩn bị nhân sự để khi có anh em đến chơi hỏi chúng tôi th́ chúng tôi có thể giải thích theo hướng chung của Bộ Chính trị, phản ánh với Bộ Chính trị t́nh h́nh chúng tôi nghe, và chúng tôi cũng có thể góp ư kiến riêng của ḿnh về nhân sự Đại hội. Đề nghị này nhờ đồng chí Phạm Thế Duyệt chuyển đến Bộ Chính trị. Đồng chí Duyệt hứa sáng hôm sau họp sẽ báo cáo với Bộ Chính trị. Đến trưa hôm sau, đồng chí Đỗ Mười gọi dây nói cho tôi báo là tối nay 13/01/2001 tôi sẽ đến nhà anh để thông báo một số t́nh h́nh. Nhưng tôi nói: 13h 30’ hôm nay tôi phải đi Thái B́nh, hôm nào về tôi sẽ báo lại anh. Rồi anh Mười bận v́ đi vào Nam, sau Tết ra măi tới 06/02/2001 mới gặp tôi được.

Khi gặp tôi, anh Mười hỏi ngay: Anh Lê Đức Anh cho người thông báo với anh, anh có ư kiến ǵ? (tôi nghĩ ngay là hai người đă bàn bạc với nhau và phân công nhau đi thông báo). Tôi trả lời là nghe qua thư như thế, c̣n phải t́m hiểu thêm rồi mới có ư kiến được. Anh Mười nói ngay: Rơ ràng rồi, c̣n phải t́m hiểu ǵ? Có ǵ không rơ sao không hỏi ḿnh. Thế rồi anh phân tích, phê phán những sai trái về quyết định thành lập A10.

Sau đó anh đưa cho tôi một bản dài 7-8 trang, bảo tôi xem đi rồi sẽ nói chuyện. Bản này có những báo cáo về hoạt động và nhận xét về 3 người: Đặng Thị Thu Hà, Vũ Thị Dung và người nữa tôi không nhớ tên, với ư chính là: Thu Hà bám rất chặt đồng chí Lê Khả Phiêu, mà Thu Hà lại quan hệ chặt chẽ với Thị Dung và người thứ ba nữa (hai người này là t́nh báo của Đức, một là t́nh báo của ....)

Ghi chú: Bản báo cáo này không đề ngày tháng, không nguồn những tin đă được cung cấp. Cũng chẳng nói là do ai gửi và gửi cho ai? Tôi nghĩ: tài liệu này vô giá trị.

Tiếp đó anh Mười đưa cho tôi xem một số ảnh, cũng nói là ảnh thu thập được từ nước ngoài và báo chí nước ngoài.

Rồi anh Mười lại hỏi: Anh làm về tổ chức, theo anh th́ giải quyết thế nào?

Tôi nói: Theo tôi căn cứ t́nh h́nh các mặt trong nước và nước ngoài, kẻ địch đang t́m cách phá hoại ta, ở biên giới th́ Gia Lai, Đắc Lắc vừa có bạo loạn, cho nên ta rất cần phải ổn định chính trị xă hội. Nếu thay đổi đến 50% số Uỷ viên Bộ Chính trị nhất là thay đổi 3 đồng chí chủ chốt và đồng chí Nông Đức Mạnh cũng phải chuyển vị trí công tác th́ phức tạp quá. Anh Mười suy nghĩ một chút rồi nói có thể để Phan Văn Khải một vài năm nhưng cũng phải có nghị quyết. Khải chỉ được làm đến thời gian đó để chuẩn bị người thay rồi phải nghỉ. C̣n Lê Khả Phiêu phải xét kỷ luật trước Đại hội.

(Tôi nghĩ: Tại sao lại có cách giải quyết như thế này? Phải chăng đó là ư đồ lật đổ đồng chí Tổng Bí thư.)

3- Về đồng chí Lê Đức Anh th́ khoảng 16-17/01/2001 có cho đồng chí Son, thư kư riêng của anh đến gặp tôi để thông báo về quyết định thành lập A10 và nói đây là vi phạm nguyên tắc Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước và thông báo cho tôi về báo cáo của anh Lê Đức Anh với Bộ Chính trị về 6 hay 7 điều ǵ đó sai lầm của đồng chí Lê Khả Phiêu. Đồng chí Son cũng nói: “Hôm qua tôi đă báo cáo với anh Tố Hữu, anh Tố Hữu cũng cho đây là vi phạm nguyên tắc rất nghiêm trọng phải xử lư”. Sau đó một vài ngày, đồng chí Đồng Sĩ Nguyên gọi dây nói hỏi tôi: “Tôi vừa nghe thư kư của anh Lê Đức Anh đến báo cáo anh có biết không?” Rồi anh Nguyễn Thanh B́nh cũng gọi dây nói hỏi tôi như vậy... anh Chu Huy Mân cũng nói vậy ...

4- Tôi thấy đây là cuộc vận động có chuẩn bị khá kỹ. Có phân công rơ ràng, với ư đồ không trong sáng trước thềm Đại hội IX, là vi phạm nguyên tắc tổ chức của Đảng, vi phạm điều lệ Đảng, vi phạm thông báo số 554 ngày 29/11/2000 của Bộ chính trị v́:

- Đă tổ chức cuộc vận động của cá nhân mấy người nhằm loại trừ một số cán bộ lănh đạo của Đảng và Nhà nước ra khỏi cương vị của họ.

- Nội dung cuộc vận động là đả kích nhằm buộc đồng chí Tổng Bí thư phải từ chức, thậm chí phải bị kỷ luật trước khi Đại hội họp, trong khi đó Bộ Chính trị, Trung ương Đảng chưa có nhận xét kết luận ǵ về đồng chí Tổng Bí thư.

Qua những hoạt động trên đây của các đồng chí Cố vấn, tôi rất suy nghĩ, nhiều đêm không ngủ được v́ sự mất đoàn kết trong Đảng chưa từng xảy ra như thế này. Rồi một loạt câu hỏi đặt ra:

- V́ sao Cố vấn lại vi phạm đến mức này? Không phải các đồng chí đó không hiểu nguyên tắc đâu, các đồng chí ấy buộc người khác về nguyên tắc th́ rất chặt chẽ. Có phải các đồng chí Cố vấn tự cho ḿnh cái quyền cao hơn Bộ Chính trị, cao hơn Trung ương nên coi thường điều lệ không ? Hay v́ quyền lợi cá nhân nào đó? Hay v́ muốn đưa những người “thân tín”, “tin cậy” của ḿnh vào để dễ bề sai khiến, để theo cái gậy chỉ huy của ḿnh không? Hay c̣n v́ lư do sâu xa nào khác nữa? Tôi không thể giải đáp nổi xin đề nghị:

A- Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương kiểm điểm các đồng chí Cố vấn và quyết định đ́nh chỉ ngay lập tức những hoạt động bè phái đó lại, nếu không, chậm ngày nào sẽ gây ra tác hại càng lớn cho Đảng trong khi kẻ thù trong và ngoài đang lợi dụng mọi cơ hội để phá hoại Đảng ta, Nhà nước ta. Trong khi Đảng ta đang lănh đạo toàn Đảng toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đang ngày càng có tín nhiệm lớn trong nhân dân. Bạn bè Quốc tế đang tin tưởng ở Đảng và Nhà nước ta.

Sau đó cần nghiên cứu, thu thập đầy đủ tài liệu hơn, phân tích kỹ nguyên nhân trước mắt và sâu xa hơn để có thái độ xử lư vấn đề thật thỏa đáng.

Tôi phát biểu ư kiến đây không phải cường điệu hoá vấn đề đâu, nếu không giải quyết kịp thời th́ sẽ gây ra tai hại trước mắt và hậu quả không lường cho lâu dài không xa.

Tôi tin tưởng ở sự sáng suốt vững vàng của tập thể Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương Đảng.

5- Nhân đây tôi cũng xin báo cáo với Bộ Chính trị và Trung ương Đảng:

Ngày 27/02/2001 đồng chí Năm Thi trong Nam ra có đề nghị gặp tôi hỏi lại: Trước đây đồng chí có gửi đồng chí Lê Đức Thọ và tôi, và có gửi cho đồng chí Nguyễn Văn Linh khi đang làm Bí Thư ở thành phố Hồ Chí Minh một thư tố cáo đồng chí Lê Đức Anh nhiều vấn đề (6-7 vấn đề). Thư ấy đă được giải quyết ra sao, không được hồi âm mà đồng chí Lê Đức Anh càng ngày càng được lên cao để đến hôm nay gây rối cho Đảng.

Tôi trả lời đồng chí Năm Thi: Hôm qua, Uỷ ban kiển tra Trung ương đă hỏi tôi về vấn đề này, tôi đă trả lời những ư chính, nhưng bây giờ tôi không thể nhớ hết cả được. Anh Hai Xô cùng ngồi nghe ở đó nói: Tôi sẽ mời anh Đồng Văn Cống ra để báo cáo với Bộ Chính trị về vụ Xiêm Riệp trách nhiệm thuộc về ai?

Về thư của đồng chí Năm Thi tố cáo đồng chí Lê Đức Anh tôi đă trao đổi với anh Lê Đức Thọ, anh Thọ có ư kiến cụ thể như sau: Đây là vấn đề cần quan tâm nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận, sau này sẽ tiếp tục kiểm tra (lúc này cũng đang rối lên về nhân sự chủ chốt của Đại hội VI). Sau khi Đại hội VI tôi cũng đă đặt vấn đề với anh Nguyễn Văn Linh nhưng anh Linh cũng không giao trách nhiệm để tổ chức kiểm tra (lư do cụ thể rất phức tạp, tôi không dám viết ra đây chỉ xin trực tiếp báo cáo với Bộ Chính trị hoặc Uỷ ban kiểm tra Trung ương).

Thư đă khá dài nhưng như vậy mới đủ cơ sở để Bộ Chính trị và Trung ương xem xét. Rất mong được Bộ Chính trị sớm giải quyết để không thể tiếp tục gây tác hại cho Đảng.

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2001

Nguyễn Đức Tâm
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương


Thư của Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, Thượng tướng Phùng Thế Tài v à Trung tướng Lê Tự Đồng

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2001

Kính gửi:

- Hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ 12
- Đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
- Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đảng

Chúng tôi là Phùng Thế Tài (Thượng tướng), Hoàng Minh Thảo (Thượng tướng) và Lê Tự Đồng (Trung tướng) nguyên cán bộ cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam khẩn thiết báo cáo và đề nghị với lănh đạo cao cấp nhất của Đảng, với Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đảng có kết luận và nghiêm trị những đồng chí đă vi phạm nguyên tắc, điều lệ mang tính bè phái, lật đổ của các Cố vấn - đứng đầu là Cố vấn Lê Đức Anh và những kẻ cơ hội theo đuôi Lê Đức Anh với những lư do như sau:

Lê Đức Anh đă cho tay chân đi gặp nhiều người đặt điều bêu xấu và vận động lật đổ đồng chí Lê Khả Phiêu như: Đưa thư cho đồng chí Nguyễn Quyết đă bị đồng chí Nguyễn Quyết phản đối và đă báo cáo với đồng chí Phạm Thế Duyệt trong một cuộc họp do đồng chí Phạm Thế Duyệt chủ tŕ; cho người cầm thư đến vận động đồng chí Trần Văn Quang, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam đă bị đồng chí Trần Văn Quang từ chối; cho người đưa thư tới vận động đồng chí Hoàng Minh Thảo và cũng bị đồng chí Hoàng Minh Thảo khước từ ...

Chúng tôi thiết nghĩ: Lê Đức Anh, Đỗ Mười, là những cán bộ cao cấp, là Cố vấn của Ban chấp hành Trung ương Đảng mà lại có những hành động như vậy thật là quá đáng, cần được lên án và cần có kỷ luật nghiêm khắc; tội này c̣n nặng hơn tội của những người có sai phạm về quan điểm, tư tưởng. Sai phạm của các Cố vấn c̣n kéo theo một số người cơ hội “theo đóm ăn tàn” như Trưởng ban Văn hoá Tư tưởng đă lạm dụng cương vị của ḿnh để tung dư luận, vận động công khai trong cuộc họp báo mà chúng tôi đă có dịp tŕnh bày (xin gửi kèm theo bài của báo Thanh Niên số 15, thứ tư ngày 17/01/2001)

Cuộc vận động chỉnh đốn Đảng mà Ban chấp hành Trung ương và đồng chí Tổng Bí thư phát động đă góp phần khôi phục niềm tin của Nhân dân và Đảng lănh đạo, tuy chỉ mới bước đầu, đáng lẽ phải củng cố niềm tin hơn nữa th́ việc làm của các Cố vấn chẳng khác ǵ một gáo nước lạnh giữa mùa đông!

Chúng tôi cũng đă được tham dự một số lần Đại hội của Đảng ta nhưng chưa lần nào có sự lộn xộn như lần này. Nó đă gây mất ổn định chính trị - xă hội mà t́nh h́nh đó lại do các Cố vấn gây nên. T́nh h́nh này ngày càng kéo dài, càng lan rộng bao nhiêu th́ kẻ thù của chúng ta càng hư hửng bấy nhiêu.

Ngoài những điểm trên, chúng tôi xin hỏi Uỷ ban kiểm tra Trung ương có nghe đồn về việc Lê Đức Anh đă khai man lư lịch để nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và đă có thời kỳ làm cai phu Đồn điền. Nghe đâu đă có một đồng chí đă tố giác việc này. Thực hư ra sao chúng tôi không rơ, nhưng đây là vấn đề bảo vệ trong sạch của Đảng và cũng là sinh mệnh chính trị của đảng viên, rất mong Uỷ ban kiểm tra Trung ương có xác minh, kết luận rơ ràng.

Với ḷng thiết tha Đảng ta luôn luôn trong sáng, đoàn két như di chúc của Bác kính yêu, xứng đáng la đội tiên phong theo chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Xin gửi lời chào tin tưởng và mong được hồi âm.

 

Phùng Thế Tài

Hoàng Minh Thảo

Lê Tự Đồng

 


VẤN ĐỀ ĐẢNG TỊCH CỦA LÊ ĐỨC ANH

Trong vấn đề này, ngoài các thư từ của các lăo thành cách mạng, tướng lĩnh quân đội... có hai tài liệu c̣n lưu trữ: Một tài liệu tháng 11 - 1976, khi đồng chí Lê Đức Anh tham gia Đại hội 4 và được đề cử vào Ban chấp hành Trung ương. Lúc ấy đồng chí Lê Đức Anh là Tư lệnh Quân khu 9; một tài liệu nữa làm tháng 8 - 1986 trước Đại hội 6. Lúc đó đồng chí Lê Đức Anh là Trưởng ban lănh đạo Đoàn chuyên gia giúp bạn Camphuchia, Ủy viên Bộ Chính trị. Trước đó đồng chí Lê Đức Anh là Tư lệnh Quân khu 7.

+ Tài liệu thứ nhất ghi:
- Thành phần gia đ́nh: Trung nông; Bản thân: Viên chức
- Tham gia cách mạng: 1937
- Vào Đảng: 7 - 1945
- Chính thức: 8 - 1945

“Bản thân học đến năm 1937, ra dạy tư ở Phú Vang, được kết nạp Đảng vào năm 1938, nhưng chưa sinh hoạt chi bộ. Giữa năm 1939, người anh rể (Hồ Văn Nguyên) bị bắt nên mất liên lạc. Cuối năm 1939 vào Hội An, năm 1940 vào Đà Lạt - Lộc Ninh. Tháng 11 năm 1944 tiếp mối liên lạc hoạt động trong công nhân cao su. Tháng 7 - 1945 được giao nhiệm vụ chuẩn bị khởi nghĩa. Lấy đó làm ngày kết nạp và lấy ngày 30 - 8 - 1945 là ngày làm Tỉnh ủy viên Thủ Dầu Một làm ngày chính thức”.

+ Tài liệu thứ hai làm tháng 4 - 1986 (bước vào Đại hội 6) ghi:
- Thành phần gia đ́nh: Trung nông
- Bản thân: Công nhân
- Ngày và nơi tham gia cách mạng: 1937
- Ngày nhập ngũ: Tháng 8 - 1945
- Ngày vào Đảng: 30 - 5 - 1938
- Ngày chính thức: 05 - 10 - 1938

+ Quá tŕnh hoạt động cách mạng:

1937 : Tham gia phong trào B́nh Dân ở Phú Vang, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5 năm 1938.

Giữa năm 1939, địch khủng bố mất liên lạc, vào Hội An, Đà Lạt, Thủ Dầu Một làm ăn.

4 - 1944: Được giao các nghiệp đoàn cao su ở Lộc Ninh, Quảng Lợi.

8 - 1945: Chỉ huy quân đội vũ trang Thủ Dầu Một, làm trung đội trưởng, chính trị viên đại đội, chính trị tiểu đoàn, chính trị viên chi đội 1, sau là trung đoàn 301, trung đoàn ủy viên, Tỉnh ủy viên Thủ Dầu Một”.

V́ vậy, ngày vào Đảng (30 - 5 - 1938), ngày chính thức (05 - 10 - 1938) ghi trong bản tóm tắt lư lịch năm 1986 của đồng chí Lê Đức Anh là một nghi vấn. Việc các đồng chí lăo thành cách mạng, tướng lĩnh quân đội yêu cầu Đảng thẩm tra vấn đề Đảng tịch đồng chí Lê Đức Anh từ năm 1982, và từ năm 1986 (khi có bản tóm tắt lư lịch của đồng chí Lê Đức Anh lần thứ 2) là một yêu cầu xác đáng.

Trong công tác Đảng viên th́ vấn đề Đảng tịch bất cứ thời kỳ nào cũng là vấn đề quan trọng hàng đầu. Điều lệ Đảng quy định: Đảng viên chỉ được tính tuổi Đảng từ khi được kết nạp Đảng chính thức. Có nghĩa rằng chỉ có thể chính thức được công nhận là Đảng viên từ ngày được chi bộ chính thức kết nạp.

Trong bản tóm tắt lư lịch lần thứ nhất (tháng 11 - 1976) của đồng chí Lê Đức Anh có ghi rơ: chưa sinh hoạt chi bộ. năm 1939 th́ mất liên lạc. Cho dù được kết nạp dự bị năm 1938 th́ cũng không thể kết nạp chính thức, v́ chưa sinh hoạt chi bộ.

Bản tóm tắt lư lịch: 11 - 1976 ghi là:

“Tháng 11 - 1944 tiếp mối liên lạc hoạt động trong công nhân cao su”. Vậy, tiếp mối liên lạc hoạt động ǵ? Hoạt động Việt Minh Cứu Quốc hay hoạt động Đảng? Hoạt động Đảng là hoạt động với tư cách đảng viên chính thức hay đảng viên dự bị? Giả định đă tiếp mối liên lạc về Đảng th́ sau đó hoặc là được kết nạp dự bị lại, hoặc là sau một thời gian thử thách được chính thức kết nạp vào Đảng. Trong tóm tắt lư lịch tháng 11 - 1976 không nói điều này. Xin lưu ư là từ tháng 4 - 1944 đến tháng 7 - 1945 là 1 năm 3 tháng. Lúc đó đang là cao trào cách mạng tiền khởi nghĩa, có vùng Đảng đă hoạt động bán công khai.

Bản tóm tắt lư lịch tháng 11 - 1976 c̣n ghi là:

“Tháng 7 - 1945 được giao nhiệm vụ chuẩn bị khởi nghĩa. Lấy đó làm ngày kết nạplấy ngày 30 - 8 - 1945 là ngày làm Tỉnh ủy viên Thủ Dầu Một làm ngày chính thức”. “Lấy đó làm ngày kết nạp”...nghĩa là thế nào? “Lấy đó làm ngày chính thức”...nghĩa là thế nào? Nghĩa là lấy đó mà thôi, chứ không phải là đă được kết nạp, được làm lễ chính thức.

Đồng chí Năm Thi trong bức thư gửi đồng chí Lê Đức Thọ yêu cầu xác minh lư lịch và các vấn đề về đồng chí Lê Đức Anh viết ngày 2 - 8 - 1986 có nói:

“Đầu năm 1945, tôi (Năm Thi là Ủy viên Ban cán sự Thủ Dầu Một) được phân công đến Lộc Ninh để kiểm điểm khả năng tổ chức lực lượng Mặt trận Việt Minh... Tháng 2 - 1945 một tổ chức Mặt trận Việt Minh trong công nhân cao su... Ngày vào Đảng năm 1945 (của đồng chí Lê Đức Anh) do Đảng bộ Thủ Dầu Một có thể là đúng. C̣n trước năm 1945, tôi (Năm Thi) chưa thấy rơ v́ không có sự giới thiệu nào là một đồng chí đảng viên nằm vùng”.

Nhiều đồng chí chí cho rằng: đồng chí Lê Đức Anh chưa được kết nạp hoặc chưa được kết nạp chính thức. cho nên mới dùng cái từ “lấy đó làm ngày kết nạp, lấy đó làm ngày chính thức”.

V́ vậy, yêu cầu thẩm tra đảng tịch đồng chí Lê Đức Anh của nhiều đồng chí lăo thành cách mạng là có lư do xác đáng.

Cần lưu ư là:

Bản tóm tắt lư lịch tháng 11 - 1976 ghi: Thành phần là “viên chức”. Viên chức là thuộc thành phần tiểu tư sản. Được kết nạp năm 1938, nhưng không có ngày.

Điều lệ Đảng trước đây quy định: Thời gian dự bị của những người được kết nạp Đảng thành phần tiểu tư sản là 6 tháng. C̣n xuất thân thành phần công nhân thời gian dự bị là 3 tháng.

Cho nên khi khai ngày kết nạp (dự bị) là 30 - 5 - 1938 và ngày chính thức là 05 - 10 - 1938 (cách nhau 4 tháng 6 ngày th́ tất nhiên kèm theo đó phải khai tụt xuống là xuất thân công nhân). V́ nếu xuất thân viên chức th́ thời gian dự bị phải là 6 tháng. (Đó là chưa nói các nghi vấn khác như một số đồng chí đảng viên đă đặt vấn đề từ năm 1982).

Bản tóm tắt lư lịch tháng 11 - 1976 ghi:

Tham gia Mặt trận B́nh Dân, bị địch khủng bố mất liên lạc vào Nam Bộ làm ăn. Tháng 4 - 1944, tiếp tục hoạt động”. Như vậy là chỉ nói tham gia Mặt trận B́nh Dân, không nói rơ tham gia Đảng. Chỉ nói “mất liên lạc vào Nam Bộ làm ăn. Tháng 4 - 1944 tiếp tục hoạt động”. Như vậy là từ năm 1939 đến tháng 4 năm 1944 làm ăn, không hoạt động ǵ, thời gian đó là hơn 5 năm. 5 năm không phải là thời gian ngắn.

Bản tóm tắt lư lịch tháng 11 - 1976 như vậy, thế th́ làm sao lại ṭi ra trong bản tóm tắt lư lịch lần 2: ngày vào Đảng là ngày 30 - 5 - 1938, ngày chính thức là ngày 05- 10 - 1938? V́ sao đến năm 1986 lại nhớ cụ thể ngày tháng kết nạp chính thức đến như vậy? Nếu được kết nạp chính thức rồi mà trong suốt 5 năm ấy, sao không t́m cách bắt liên lạc với Đảng? Khi vào Hội An, phong trào cách mạng ở Hội An, Duy Xuyên, Quảng Nam rất mạnh. Tổ chức Đảng và các tổ chức công khai như các hội ái hữu, các nghiệp đoàn đều hoạt động mạnh, ngay trong Sở đạc điền mà đồng chí Lê Đức Anh làm thư kư cũng có tổ chức quần chúng của Đảng.

Nhiều đồng chí cán bộ, đảng viên nghi vấn đồng chí Lê Đức Anh chưa được kết nạp vào Đảng là có lư do.

Vậy tại sao từ năm 1986, khi có bản tóm tắt lư lịch lần 2 của đồng chí Lê Đức Anh, và có lời ghi ở góc phải trên bức thư ngày 2 - 8 - 1986 đồng chí Năm Thi gửi đồng chí Lê Đức Thọ là: “Điều tra lư lịch ngày vào Đảng có phải là 44 hay 39?”. Ban Tổ chức Trung ương và Ban Bảo vệ chính trị nội bộ lại không tiến hành kiểm tra và xác minh?

Đồng chí Nguyễn Đức Tâm cho biết:

Đồng chí Nguyễn Đức Tâm có trực tiếp báo cáo với đồng chí Lê Đức Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khóa ấy về vấn đề lư lịch đồng chí Lê Đức Anh. Đồng chí Lê Đức Thọ đang nghiên cứu nhân sự Tổng Bí thư nên không có thời gian xem xét tiểu sử đồng chí Lê Đức Anh và chỉ gặp đồng chí Lê Đức Anh bảo đồng chí Lê Đức Anh viết báo cáo gửi lên Ban Tổ chức Trung ương và để sau Đại hội hăy hay.

Thư đồng chí Lê Đức Anh gửi đồng chí Lê Đức Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ngày 16 - 11 - 1986 chỉ đề cập 3 vấn đề mà theo đồng chí Lê Đức Anh là “do nhóm Trần Văn Trà, Tô Kư, Năm Thi, Huỳnh Văn Một, v.v... sẽ nói trong dịp Đại hội toàn quân vào cuối tháng 11 năm 1986:

 1. Làm cai cao su.
 2. Tại sao tôi (Lê Đức Anh) lănh đạo khởi nghĩa ở các vùng đồn điền cao su ở phía bắc Thủ Dầu Một mà không bắt và giết tên Giám đốc đồn điền cao su?
 3. Tại sao tôi (Lê Đức Anh) không bắt được bọn quan chức cao cấp của Pháp bị bọn Nhật giam giữ ở Lộc Ninh, Thủ Dầu Một khi đă giành được chính quyền?”

Trong bức thư gửi đồng chí Lê Đức Thọ ngày 16 - 11 - 1986 của đồng chí Lê Đức Anh, đồng chí Lê Đức Anh hoàn toàn không đề cập đến vấn đề đảng tịch.

Đồng chí Nguyễn Đ́nh Hương cho biết:

“Trong thời gian chuẩn bị Đại hội 6 xẩy ra sự kiện anh Văn Tiến Dũng và anh Chu Huy Mân không trúng đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc. Lúc đó cân nhắc ai làm Bộ trưởng Bộ Quốc pḥng, kết quả là Bộ Chính trị giới thiệu đồng chí Lê Đức Anh làm Bộ trưởng Bộ Quốc pḥng và khi xem xét không bàn ǵ về lịch sử chính trị đồng chí Lê Đức Anh”.

Khóa 6, đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư. Đồng chí Nguyễn Đức Tâm báo cáo với đồng chí Nguyễn Văn Linh một số vấn đề về lịch sử chính trị đồng chí Lê Đức Anh, nhưng đồng chí Nguyễn Văn Linh không có ư kiến ǵ.

Đến Đại hội 7, đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư. Đồng chí Nguyễn Đ́nh Hương, Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, báo cáo với đồng chí Đỗ Mười. Đồng chí Đỗ Mười thấy thư phản ánh có vấn đề phải nghiên cứu, nhưng lúc ấy đồng chí Lê Đức Anh được bầu vào Bộ Chính trị, bầu làm Chủ tịch nước nên đồng chí Đỗ Mười không có ư kiến ǵ.

Đồng chí Nguyễn Đ́nh Hương, Khi làm Phó Ban Tổ chức Trung ương kiêm Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ được đồng chí Lê Đức Thọ và Nguyễn Đức Tâm giao nghiên cứu các thư phản ánh về lịch sử chính trị đồng chí Lê Đức Anh. Lúc đó đồng chí Lê Đức Anh đă được Trung ương và Bộ Chính trị cử làm Bộ trưởng Bộ Quốc pḥng rồi Chủ tịch nước, cho nên cũng dừng lại.

Đến khi Đài phát thanh đưa tin đồng chí Lê Đức Anh được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng th́ các lăo thành cách mạng, cán bộ, đảng viên lại có thư yêu cầu xem xét đảng tịch đồng chí Lê Đức Anh.

Sau Đại hội 9, qua các hành động vi phạm nguyên tắc, lộng quyền, vu khống của đồng chí Lê Đức Anh, cho đến nay, khi vụ T4 được phát hiện, thư phản ánh về tiểu sử đồng chí Lê Đức Anh lại rộ lên.

Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bảo vệ chính trị nội bộ từ cuối khóa 5, khóa 6, khóa 7, khóa 8 đều thấy đảng tịch của đồng chí Lê Đức Anh cần phải xem xét lại. Nhưng do nể nang, lấy lư do là đă được bầu vào chức vụ cao của Đảng và Nhà nước, nên bỏ qua, không xem xét. Không thể lấy thái độ hữu khuynh ấy để làm căn cứ mà không thẩm tra lại lư lịch đồng chí Lê Đức Anh.

Đồng chí Lê Đức Anh tự khai vào Đảng ngày 30 tháng 5 năm 1938 và chính thức ngày 05 tháng 10 năm 1938 là khai man.


Giới Thiệu Với Bộ Chính Trị, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng S ản Việt Nam Về Lê Đức Anh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2005

Kính gởi :
- Bộ Chính trị
- Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng
- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 9

Đồng kính gởi :
- Thành Uỷ thành phố Hồ Chí Minh
- Đại tướng Vơ Nguyên Giáp
- Đ/c Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí Thơ
- Đ/c Nguyễn Đức Tâm, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương

Chúng tôi gồm :

 1. Phạm Văn Xô (Hai Xô) sinh năm 1910, vào Đảng năm 1930, nguyên Uỷ viên Thường vụ Xứ uỷ Nam Bộ thời kháng chiến chống Pháp; Uỷ viên Thường vụ Trung ương Cục miền Nam - Trưởng ban kiểm tra Trung ương Cục thời chống Mỹ, nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng- Uỷ viên Ban kiểm tra Trung ương khoá 3, nghỉ hưu tại thành phố Hồ Chí Minh
 2. Đồng Văn Cống (Bảy Cống), Trung tướng, sinh năm 1918, nguyên trung đoàn trưởng Trung đoàn 99 Nam Bộ thời kháng chiến chống Pháp; tư lệnh quân khu 9, Phó Tư lệnh quân giải phóng miền Nam, Uỷ viên Quân uỷ Miền thời kháng chiến chống Mỹ; Tư lệnh quân khu 7, Phó Tổng Thanh tra quân đội sau ngày đất nước thống nhất, nghỉ hưu tại thành phố Hồ Chí Minh.
 3. Nguyễn Văn Thi (Năm Thi) sinh năm 1920, nguyên Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Uỷ viên tỉnh uỷ, uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ Thủ Dầu Một (nay là tỉnh B́nh Dương) từ năm 1942 đến năm 1946, Chi đội trưởng Chi đội I, Liên trung đoàn trường 301-310, Tư lệnh đặc khu Sài G̣n- Chợ Lớn (1950), Bí thư Đảng bộ nhà tù Côn Đảo (1953) thời kháng chiến chống Pháp; Chủ nhiệm hậu cần Bộ chỉ huy Miền thời chống Mỹ, nghỉ hưu tại thành phố Hồ Chí Minh.

Có thư báo cáo và kiến nghị lên các cơ quan lănh đạo cao nhất của Đảng mấy điểm sau đây :

Thời gian qua, nhiều cán bộ lăo thành cách mạng và cựu chiến binh cao tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ đến gặp chúng tôi hỏi t́nh h́nh nội bộ Đảng. Họ đưa chúng tôi xem nhiều tài liệu mà con cháu họ truy cập được từ Internet. Trong các tài liệu đó, có thư của nhiều tướng lĩnh và lăo thành cách mạng gửi Bộ Chính trị và Trung ương khoá 9, đặc biệt là thư ngày 3/1/2004 của Đại tướng Vơ Nguyên Giáp; các thư của Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐNDVN, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng các khoá 5, 6, 7 của đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh, 65 tuổi Đảng, nguyên Cục trưởng cục tổ chức Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thời kháng chiến chống Pháp, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá 3, của đồng chí Nguyễn Tài, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội khoá 8.

Các bức thơ tâm huyết đó đều kiến nghị Bộ chính trị phải sớm đưa ra Hội nghị Trung ương Đảng xem xét và xử lư một loạt các vụ việc nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trong Đảng hàng chục năm qua, trong đó có vụ T4, từng được Bộ Chính trị khoá 8 bàn giao lại cho Bộ chính trị khoá 9 và được coi là “một vụ án chính trị siêu nghiêm trọng” nhưng đến nay vẫn chưa vạch mặt những kẻ cầm đầu để xử lư một cách triệt để.

Những vụ việc trên, chúng tôi ít nhiều đều có nghe, có biết. Qua các thư trên, chúng tôi càng hiểu rơ hơn. Nhưng do phải chờ kết luận của Trung ương, chúng tôi không thể giải thích cho những người đến hỏi.

Nay xin báo cáo và cung cấp một số tư liệu để Trung ương có thêm căn cứ xem xét nguồn gốc các vụ việc nói trên.

Theo chúng tôi th́ những vụ việc nghiêm trọng xảy ra trong hơn hai chục năm qua, từ Vụ Xiêm Riệp (1983), Sáu Sứ (1991), vụ nâng Cục 2 lên thành Tổng cục 2 với quyền hạn siêu đảng, siêu Nhà nước, được hợp pháp hoá bằng Pháp lệnh t́nh báo của Quốc hội và Nghị định 96/CP của Chính phủ, Vụ T4 (1997-1999), đến vụ nói xấu, vu khống nhằm lật đổ Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trước đại hội 9 v.v... đều có bàn tay của nhân vật từng hoạt động cách mạng và kháng chiến ở Nam Bộ mà chúng tôi đều biết rơ. Đó là nguyên cai đồn điền cao su, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Lê Đức Anh.

V́ sự trong sạch và vững mạnh của Đảng, với ư thức trách nhiệm của những người Cộng sản từng gắn bó với Đảng và hoạt động ở Nam Bộ hơn sáu bảy chục năm qua, chúng tôi xin báo cáo với Đảng một số hiểu biết về Lê Đức Anh như sau:

1. Lê Đức Anh không phải là công nhân cao su như tự khai trong lư lịch mà là người phụ trách việc chế biến thực phẩm cho chủ đồn điền và các quan chức Pháp ở Lộc Ninh (chef des cooperatives) từ đầu thập kỷ 40 của thế kỷ 20, được anh chị em công nhân cao su đặt cho biệt danh là "cai lé" do chột mắt v́ bệnh đậu mùa. Lê Đức Anh là người giúp việc thân cận của chủ đồn điền De Lalant, một sĩ quan pḥng nh́ của Pháp. Lương của y cao như lương của Chef de camp.

Năm 1955, sau khi bộ đội Nam Bộ tập kết ra miền Bắc, đồng chí Trần Văn Trà là Tư lệnh kiêm Chính uỷ, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh là Phó Chính uỷ, đồng chí Đồng Văn Cống làm Tham mưu trưởng, Lê Đức Anh làm Tham mưu phó. Thấy Lê Đức Anh không được vào Đảng uỷ, đồng chí Đồng Văn Cống hỏi th́ đồng chí Vịnh trả lời “Qua lớp chỉnh Đảng ở Việt Bắc, lư lịch của Lê Đức Anh không rơ, nên không giới thiệu”.

Trong một lần tâm sự với Lê Đức Anh, đồng chí Đồng Văn Cống hỏi “nghe người ta nói cậu là surveillant?”. Lê Đức Anh không trả lời. Đồng chí Đồng Văn Cống hỏi tiếp: “hay cậu là 2è bureau (pḥng nh́)?”. Lúc ấy Lê Đức Anh mới nói: “tôi làm công chức cho đồn điền”

Đến Đại hội Đảng lần 4 năm 1976, đ/c Đồng Văn Cống, Lê Đức Anh và Nguyễn Chánh Nam bộ cùng dự đại hội, sinh hoạt trong Đoàn Quân sự. Khi xem danh sách giới thiệu vào Trung ương khoá 4, thấy ghi Lê Đức Anh là công nhân cao su, đ/c Đồng Văn Cống hỏi: “sao cậu khai là công nhân ?”. Lê Đức Anh ấp úng trả lời “họ ghi sai, tôi là công chức!”

2. Lê Đức Anh không phải là Đảng viên từ năm 1938 mà từ tháng 4 năm 1945, khi Ban cán sự Đảng Thủ Dầu Một tuyên bố tổ chức y vào Đảng và giao nhiệm vụ cho y về gây dựng cơ sở cách mạng ở đồn điền cao su Lộc Ninh trong một cuộc họp có 8 người, trong đó có đồng chí Năm Thi tham dự, v́ thấy y tỏ ra hăng hái trong phong trào công nhân cao su ở Lộc Ninh sau ngày Nhật đảo chánh Pháp. Cuộc họp đó do Bí thơ Văn Công Khai chủ tŕ bàn việc phối hợp với phe Đồng minh chống phát xít Nhật theo chủ trương chung của Mặt trận Việt Minh.

Do man khai đảng viên từ năm 1938, nên năm 1998, Lê Đức Anh được tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, được báo chí, truyền h́nh rầm rộ đưa tin trên cả nước!

Đầu năm 2002, để tiếp tục “hợp thức hoá” đảng tịch của ḿnh, Lê Đức Anh cho công chiếu trên đài truyền h́nh Trung ương bộ phim tài liệu nhan đề “Đồng chí Lê Đức Anh” vào tối mùng 4 Tết. Không t́m được “nhân chứng lịch sử” nào sáng giá hơn, người ta cho xuất hiện một ông anh trong gia đ́nh để xác nhận “Lê Đức Anh từng đậu Đíp-lôm (Thành Chung) và vào Đảng năm 1938!”.

3. Lê Đức Anh đă hai lần để sổng toàn quyền Decoux, thống đốc Nam kỳ Hoffen và chủ đồn điền De Lalant, sĩ quan pḥng nh́ của Pháp.

Trong cuộc đảo chánh Nhật-Pháp ngày 9/3/1945, quân Nhật bắt được toàn quyền Pháp ở Đông dương Decoux và thống đốc Nam kỳ Hoffen tại Sài G̣n, sau đó giải về giam ở nhà De Lalant, chủ đồn điền cao su ở Lộc Ninh. Đồng chí Năm Thi được giao nhiệm vụ dẫn một đội vũ trang lên Lộc Ninh t́m cách bắt sống hoặc tiêu diệt tiểu đội bảo vệ của Nhật, rồi tổ chức dẫn độ Decoux và đồng bọn lên Buôn Mê Thuột để đưa ra Bắc chuyển giao cho Trung ương. Đồng chí Năm Thi đă bàn bạc với Lê Đức Anh và nhất trí lên kế hoạch phối hợp hành động. Nhưng đêm hôm sau, y bất ngờ huỷ bỏ kế hoạch, viện cớ sẽ bị quân Nhật kéo lên khủng bố, phá vỡ cơ sở cách mạng của y!.

Tháng 9/1945, khi chỉ huy quân Anh vào Nam vĩ tuyến 16 tiếp nhận sự đầu hàng của quân Nhật, tướng Gracey đ̣i Nhật trao Decoux và đồng bọn cho quân đội Anh. Để ngăn cản việc đó, Tỉnh uỷ Thủ Dầu Một chủ trương cắt đường giao thông từ Lộc Ninh về Sài G̣n, bằng cách đốn cây cản đường từ Lộc Ninh về Hớn Quản rồi phục kích tiêu diệt lực lượng áp giải để bắt bọn Decoux, đơn vị của Lê Đức Anh đă được bổ sung thêm vũ khí để thực hiện nhiệm vụ này. Y nhận lệnh nhưng đă tránh né, cử người khác làm thay. Tên này đă lệnh cho tự vệ dỡ cây và mở đường cho bọn Nhật đưa Decoux, Hoffen và De Lalant về Sài G̣n an toàn!

4. Trong thời kỳ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam bộ, Lê Đức Anh đă bỏ chạy không tổ chức cho lực lượng vơ trang đánh trả quân Pháp tập kích vào Thuận Lợi, phá huỷ một khối lượng lớn cơ sở vật chất dự trữ của miền Đông.

Để chuẩn bị cơ sở vật chất cho cuộc kháng chiến, ta chủ trương di chuyển máy móc thiết bị, vật tư, lương thực của các đồn điền cao su và các địa phương miền Đông Nam bộ về khu vực Thuận Lợi (Phú Riềng cũ) thuộc Công ty cao su Dầu Tiếng là địa bàn ở sâu trong hậu phương ta. Trong khi quân Pháp tập kích Thuận Lợi, Lê Đức Anh và lực lượng vơ trang thuộc quyền của y đang đóng trên đất Thuận Lợi nhưng đă không tổ chức chiến đấu đánh trả quân địch mà bỏ chạy dài về Cổng Xanh, chiến khu Đ. Do đó, Thuận Lợi bị quân Pháp đốt cháy toàn bộ kho tàng, nhà cửa trong ba ngày đêm liền. Nghe tin Tư lệnh Nguyễn B́nh sẽ xử tử ḿnh v́ tội đó, Lê Đức Anh bèn lánh mặt, đưa quân về vùng Bắc Bến Cát. (Lúc ấy, đ/c Năm Thi là Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, chi đội phó, kiêm tham mưu trưởng Chi đội I Thủ Dầu Một nên biết rơ việc này).

5. Từ năm 1979 đến 1989, lănh đạo và chỉ huy quân t́nh nguyện Việt Nam chiến đấu và giúp bạn ở Campuchia, Lê Đức Anh đă phạm nhiều sai lầm về chính trị và quân sự.

- Về chính trị : ngoài vụ Xiêm Riệp bắt nguồn từ chủ trương “đánh địch ngầm” do Lê Đức Thọ và Lê Đức Anh đề ra, Lê Đức Anh đă có nhiều biểu hiện và hành vi coi thường bạn, cho kiểm tra nhà ở của một số uỷ viên Bộ Chính trị Đảng nhân dân cách mạng CPC, bao biện làm thay, can thiệp vào công việc nội bộ, bắt bớ Đảng viên của bạn khiến bạn phản ứng và nghi ngờ t́nh cảm quốc tế trong sáng của Đảng, Nhà nước và quân đội ta.

- Về quân sự : đă đánh giá quá thấp kẻđịch, chủ trương “trong năm 1980, quét sạch quân địch ngoài địa h́nh mà trọng điểm là vùng rừng Ô-Ran, đồng thời hoàn thành về cơ bản nhiệm vụ phá tan âm mưu địch dùng phần tử hai mặt lũng đoạn đảng và chính quyền của bạn”(1). Đă chỉ đạo chiến tranh theo kiểu ăn đong, năm này chưa xong th́ năm sau, kéo dài đến mười năm vẫn chưa diệt được đối thủ mà Lê Đức Anh gọi là "tàn quân" Pônpốt!

Từ cuối năm 1979, Lê Đức Anh đề ra chủ trương “khoá chặt biên giới”, “xây dựng tuyến pḥng thủ biên giới” với mật danh K5 bằng cách huy động đông đảo nhân dân các địa phương nước bạn, từ rừng núi đến đồng bằng lên biên giới cùng quân t́nh nguyện Việt Nam và bộ đội bạn chặt cây, đào hào, rải chông và căng giây thép gai nhằm ngăn chặn quân PônPốt từ Thái Lan vào đất Campuchia(!). Mặc dù ta và bạn đă bỏ ra nhiều công sức và tiền của trong nhiều năm, nhưng biên giới vẫn không “khoá chặt” được, địch vẫn mở được hành lang qua biên giới vào nội địa, xây dựng được nhiều căn cứ dọc biên giới, có nơi vào sâu đến 30, 40 kilômét.

Do chủ trương sai lầm của Lê Đức Anh mà hàng chục vạn cán bộ chiến sĩ quân t́nh nguyện Việt Nam cũng như bộ đội và nhân dân bạn đă bỏ xác trên tuyến biên giới dài 1.200km cũng như trong nội địa do bị địch đánh úp,do ḿn và sốt rét ác tính!

Mặc dù vậy, đến năm 1983, Lê Đức Anh vẫn cho rằng ở Campuchia chưa có chiến tranh, chỉ mới là những “hoạt động du kích” của “tàn quân PônPốt”. Chúng sẽ bị tàn lụi vào năm 1985 như Nghị quyết của Ban cán sự và Bộ Tư lệnh 719! Khi bộ phận tiền phương của Cục khoa học quân sự Bộ Tổng tham mưu tại Campuchia đề nghị nên có sự đánh giá khách quan hơn, có sự chỉ huy chiến tranh bài bản hơn trên cơ sở nghiên cứu tính chất và đặc điểm của cuộc chiến tranh ở Campuchia để t́m ra quy luật đặc thù của nó, th́ Lê Đức Anh nổi giận, ra lệnh cho cơ quan tiền phương Cục Khoa học quân sự gồm 10 đại tá phải rút ngay về nước, trả lại cho Bộ Tổng tham mưu với lư do “tinh giản biên chế ở chiến trường!”.

Có những sai lầm khuyết điểm như trên, nhưng Lê Đức Anh vẫn thăng tiến rất nhanh, từ Uỷ viên Trung ương khoá 4 lọt vào Bộ Chính trị khoá 5 rồi tiến lên nắm chức Bộ trưởng Bộ Quốc pḥng, Chủ tịch nước!

6. Trong quan hệ gia đ́nh, Lê Đức Anh là người chồng phản bội: Ra Bắc được mấy năm, Lê Đức Anh nói với đồng chí Đồng Văn Cống là sẽ xin lấy vợ khác, v́ bà Bảy Anh trong Nam đă lấy chồng, lại thuộc thành phần gia đ́nh phản động làm tay sai cho địch! Đồng chí Đồng Văn Cống nói: “Hôm ở Cao Lănh tôi thấy chị Bảy khóc rất dữ khi tiễn Anh đi tập kết; nghe nói sau đó chị về công tác ở miền Đông, căn cứ vào đâu mà anh nói Chị đi lấy chồng và theo địch? Tôi không tán thành”.

Nhưng rồi nhờ sự ủng hộ của Lê Đức Thọ, Lê Đức Anh vẫn bỏ được vợ cũ, lấy được vợ mới. Trong lúc đó th́ trong hoàn cảnh đấu tranh khốc liệt và gian khổ ở miền Nam, chị Bảy Anh vẫn một ḷng kiên trung chờ đợi và tiếp tục hoạt động cách mạng, làm Uỷ viên tỉnh uỷ B́nh Dương cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng!

Khi biết chuyện này, các đồng chí Phạm Hùng, Nguyễn Thị Định và đồng bào cán bộ miền Nam đều rất bất b́nh, cho Lê Đức Anh là một tên vô đạo đức!

***

Thưa Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng!

Đây không phải lần đầu tiên các Đảng viên Nam bộ báo cáo với Đảng những hiểu biết nói trên về Lê Đức Anh.

Từ năm 1982, khi được tin Lê Đức Anh vào Bộ Chính trị khoá 5, đồng chí Thiếu tướng Tô Kư và hai đồng chí Bảy Cống và Năm Thi bàn nhau và đă làm báo cáo gởi Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng và Thường vụ Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không có hồi âm!

Cuối năm 1986 đầu năm 1987, khi thấy Lê Đức Anh lại được bầu vào Bộ Chính trị rồi làm Bộ trưởng Bộ Quốc pḥng sau hai cái chết bất ngờ của 2 Đại tướng Hoàng Văn Thái và Lê Trọng Tấn, đồng chí Nguyễn Văn Thi lại viết thơ tay gởi trực tiếp đến các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Đức Tâm, Lê Đức Thọ nói rơ lai lịch và những hành động đáng ngờ của Lê Đức Anh trước và sau Cách mạng tháng 8/1945, nhưng 18 năm qua các khoá Trung ương vẫn chưa có trả lời!.

Đến Hội nghị Trung ương 11B khoá 8 tháng 2 năm 2001, trước thủ đoạn nói xấu, vu khống quá lộ liễu của Lê Đức Anh nhằm lật đổ Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, đồng chí Hai Xô đang làm việc ở Hà Nội biết đồng chí Năm Thi từng có đơn tố giác, bèn gọi Năm Thi ra gặp các đồng chí Hai Xô, Nguyễn Đức Tâm, Mười Hương và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương để làm rơ quá khứ của Lê Đức Anh (đồng chí Đồng Văn Cống không ra Hà Nội trực tiếp báo cáo, đă phát biểu vào băng ghi âm gởi ra Uỷ ban Kiểm tra Trung ương vào đầu tháng 3 năm 2001). Trong cuộc họp đó, đồng chí Nguyễn Đức Tâm xác nhận: khi làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương, có nhận được thơ tố giác của đồng chí Năm Thi, đă báo cáo với Lê Đức Thọ nhưng được trả lời là gác lại, giải quyết sau. Thấy Lê Đức Anh đựơc Lê Đức Thọ bảo vệ, đ/c Nguyễn Văn Linh đành phải gác qua. Cũng trong cuộc họp đó, đ/c Hai Xô phát biểu : “Nếu không chặn đứng được mưu đồ của Lê Đức Anh và đồng bọn, th́ t́nh h́nh nội bộ Đảng sẽ ngày càng nghiêm trọng!”

Như vậy là hơn hai chục năm qua, qua nhiều lần Đại hội Đảng và nhiều khoá Trung ương, chúng tôi đă nhiều lần nói rơ về Lê Đức Anh, nhưng măi cho đến nay lai lịch, và các hành vi sai trái của nhân vật này vẫn chưa được xác minh và xử lư, gây tác hại nghiêm trọng đến sự trong sạch và vững mạnh, sự đoàn kết và thống nhất của Đảng.

Chúng tôi nhất trí với ư kiến của Đại tướng Vơ Nguyên Giáp là “Ban chấp hành trung ương khoá 9 cần xử lư kiên quyết, dứt điểm, nghiêm minh những vụ việc tồn đọng nói trên theo đúng Điều lệ của Đảng, pháp luật của Nhà nước, và kỷ luật của quân đội, dù người đó là ai, ở bất kỳ cương vị nào!”.

Chúng tôi tán thành ư kiến của các đ/c Vơ Nguyên Giáp, Nguyễn Nam Khánh, Nguyễn Tài v.v.... là “không cho phép duy tŕ măi một tổ chức siêu đảng, siêu chính phủ, không thể để Tổng cục 2 tồn tại với quyền hạn quá rộng như Nghị định 96/CP cho phép, mà chỉ tập trung vào nhiệm vụ t́nh báo quân sự trực thuộc Bộ Tổng tham mưu như trước đây”.

Không cho phép tái diễn những hành vi hăm hại người trung thực, như người ta từng vu khống, tước quân hàm và định bắt giam Thượng tướng Trần Văn Trà, sau đó phải trả lại quân hàm mà không công bố; từng vu khống với ư đồ hăm hại Đại tướng Khai quốc công thần Vơ Nguyên Giáp!

Chúng tôi cho rằng: Không chỉ riêng vụ T4 mà toàn bộ những vụ việc xảy ra mấy chục năm qua là những mắt xích của một vụ án chính trị nghiêm trọng nhất trong lịch sử 75 năm của Đảng, có quan hệ đến sự tồn vong của Đảng và đất nước.

Đây không phải là “chuyện ngày xưa” của mấy vị cách mạng lăo thành mà các khoá Bộ Chính trị và Trung ương sau này không thể làm rơ được! Không! Đây là những vấn đề lịch sử quan trọng cần xác minh để soi sáng những vụ việc ngày nay. Mảnh đất Lộc Ninh và không ít nhân chứng cùng thời vẫn c̣n sống. Chỉ cần có trách nhiệm, có dũng khí và quyết tâm là làm được! Chúng tôi sẵn sàng có một cuộc đối chất trực diện nếu có Bộ chính trị yêu cầu!

Không thể vin vào lư do: “ổn định nội bộ” mà bỏ qua và che dấu việc này, v́ nhiều tài liệu đă được công bố trên Internet, nên trong Đảng cũng như ngoài Đảng, trong nước cũng như ngoài nước, nhiều người đă biết các vụ việc xảy ra. Hồ Chủ Tịch nói: “Một Đảng che dấu khuyết điểm sai lầm của ḿnh là một Đảng hỏng!”. Bộ Chính trị càng bưng bít th́ càng mất uy tín, càng làm giảm ḷng tin của Đảng viên và quần chúng đối với Trung ương.

Đúng như đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh đă cảnh báo: “Đang có những làn sóng bất b́nh ngầm ngày càng lan rộng. Sự yên lặng hiện nay là sự yên lặng của những quả bom nổ chậm chưa đến giờ hẹn”. T́nh h́nh trong Nam cũng vậy.

Kính mong Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương lắng nghe tiếng nói đầy tâm huyết của các tướng lĩnh, các cán bộ cách mạng lăo thành mà quá tŕnh hoạt động và sự đóng góp cho cách mạng đă chứng minh sự trung thành của họ.

Giải quyết dứt điểm và thành công vụ án chính trị siêu nghiêm trọng này, kiên quyết loại trừ những phần tử cơ hội ra khỏi các cơ quan quyền lực của Đảng và Nhà nước, chấm dứt các hiện tượng cá nhân lũng đoạn là việc làm cấp thiết và cực kỳ quan trọng để chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ 10 của Đảng.

Đây cũng là việc làm thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng ta!

Xin gởi đến các đồng chí Bộ Chính trị và Trung ương lời chào trân trọng và rất mong được sớm trả lời!

Xin cám ơn./.

Phạm Văn Xô
(Đă kư)

Địa chỉ: 225/18 Xô Viết nghệ Tinh, quận B́nh Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 8.991300

Đồng Văn Cống
(Đă kư)

Địa chỉ: 774/2 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 8.447328

Nguyễn Văn Thi
(Đă kư)

Địa chỉ: 20B88 Cư xá Nguyễn Trung Trực, đường 3/2, quận 10, TP. HCM
Điện thoại : 8.655878


 

Nguyễn Văn Thi - Đồng Văn Cống - Phạm Văn Xô
Thư thứ 2 gửi Trung ương Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2005

Kính gửi:
Đồng chí Tổng Bí Thư,
Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính Trị
Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng.

Từ đầu năm 2004 đến nay, nhiều đồng chí lăo thành cách mạng, tướng lĩnh cao cấp và đảng viên của Đảng đă nhiều lần đề nghị Bộ Chính trị sớm đưa ra Hội nghị Ban chấp hành trung ương Khóa 9 xem xét kỹ càng để có kết luận xác đáng về các vụ việc nghiêm trọng liên tục xảy ra trong Đảng hàng chục năm qua. Người có liên quan trực tiếp và trách nhiệm lớn trong các vụ việc đó là Lê Đức Anh, nguyên Tư lịnh quân t́nh nguyện Việt Nam ở Campuchia, Bộ trưởng Bộ quốc pḥng, Chủ tịch nước rồi Cố vấn Ban chấp hành trung ương Đảng.

Để giúp Trung ương Đảng có thêm cơ sở t́m hiểu nguồn gốc sâu xa của các vụ việc nói trên, ngày 3 tháng 2 năm 2005, chúng tôi đă có thư gửi Bộ chính trị, Ủy ban Kiểm tra và Ban chấp hành Trung ương Đảng nói rơ lai lịch và những hành vi đáng ngờ vực của Lê Đức Anh trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và thời kỳ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam bộ mà chúng tôi đều biết rơ. (Đầu những năm 40 thế kỷ trước, Lê Đức Anh là người giúp việc thân cận của De LaLant, chủ đồn điền cao su Lộc Ninh, một sĩ quan Pḥng Nh́ của Pháp).

Thời gian trôi qua đă hơn 60 ngày mà chúng tôi vẫn chưa được hồi âm. Như vậy, có nhiều khả năng là thư chưa đến tay các đồng chí. Bởi thế, chúng tôi xin gửi tiếp lá thư này, kèm theo lá thư lần trước đến địa chỉ nhà riêng, với hy vọng sẽ được trả lời, chí ít là được báo thư đă đến tay người nhận.

Như bức thư trước đă nói: Là những người tố cáo, chúng tôi sẵn sàng có một cuộc đối chất trực diện với người bị tố cáo trước sự chứng kiến của đại diện Bộ chính trị và Ủy ban Kiểm tra trung ương Đảng để làm rơ sai đúng thực hư. Đề nghị của chúng tôi hoàn toàn dựa vào Điều lệ Đảng và luật pháp hiện hành:

Điều 3, mục 3 Điều lệ Đảng ghi rơ: “Đảng viên có quyền phê b́nh, chất vấn về hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên ở mọi cấp, trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời”.

Điều 74, Hiến pháp 1992 quy định: “Công dân có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xă hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào. Việc khiếu nại tố cáo phải được cơ quan Nhà nước xem xét và giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định”.

Điều 67 Luật khiếu nại, tố cáo (năm 1998) ghi rơ: “Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lư để giải quyết; đối với các vụ việc phức tạp th́ thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 90 ngày …”

Điều 6 của Luật trên quy định: “Người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo mà không giải quyết, thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết hoặc cố t́nh giải quyết trái pháp luật phải được xử lư nghiêm minh, nếu gây thiệt hại th́ phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật”.

Thưa các đồng chí!

Dân chủ trong Đảng lănh đạo phải là mẫu mực cho dân chủ ngoài xă hội. Hoạt động sai trái có hệ thống của Lê Đức Anh không chỉ vi phạm Điều lệ Đảng mà c̣n vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng. Do vậy, nếu thư tố cáo của đảng viên gửi lên các cơ quan lănh đạo của Đảng không được trả lời, chúng tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của công dân, gửi thư tố cáo đến các cơ quan Nhà nước.

Nhân đây,cũng xin báo cáo với Trung ương là thư ngày 3/2/2005 của chúng tôi đă xuất hiện trên internet! Nhiều cán bộ đảng viên đọc được đă bày tỏ sự đồng t́nh. Nhưng cá biệt cũng có người đến gặp chúng tôi góp ư: “Chuyện cũ ngày xưa, moi móc lại làm ǵ! Vả chăng người bị tố giác cũng từng có công lao, từng giữ những cương vị cao về lănh đạo, phanh phui ra sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước!”

Đúng là chẳng cần nói lại “chuyện ngày xưa” làm ǵ, nếu Lê Đức Anh không tiếp tục thực hiện những việc làm sai trái ngày càng nghiêm trọng cho đến tận bây giờ, khiến các tướng lĩnh, lăo thành cách mạng và đông đảo đảng viên phải gửi thư đề nghị với Trung ương xem xét và xử lư. Nhưng các vụ việc vẫn bị ch́m trong im lặng! Mặc dù không c̣n giữ chức vụ ǵ về Đảng cũng như Nhà nước, Lê Đức Anh vẫn ngang nhiên thao túng và tác động đến một số chủ trương quan trọng của lănh đạo, gây bất b́nh trong Đảng.

Chính v́ muốn góp phần cùng toàn Đảng ngăn chặn Lê Đức Anh tiếp tục phạm sai lầm, gây tác hại lớn cho Đảng và đất nước mà chúng tôi phải nhắc lại “chuyện ngày xưa”. Chúng tôi không phủ nhận những đóng góp nhất định của Lê Đức Anh trong quá tŕnh kháng chiến. Tuy nhiên, cũng như mọi đảng viên và công dân khác, công tội phải phân minh. Có công th́ khen, có tội phải xử. Không thể vin vào lư do “có công” để không vạch trần ư đồ xấu và những sai phạm nghiêm trọng của Lê Đức Anh nhằm chấm dứt sự lũng đoạn của ông ta trên nhiều lănh vực, kể cả về nhân sự, nhất là vào thời điểm Đảng ta đang chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10!

Vả chăng cũng cần phân biệt người lập công v́ nước, v́ dân với động cơ trong sáng với kẻ “lập công” v́ động cơ cá nhân, nhằm tạo nên vỏ bọc để leo lên đỉnh cao quyền lực, lũng đoạn Đảng và Nhà nước!

Đă đến lúc Đảng cần có một cuộc mổ xẻ kiên quyết để loại trừ khối u trong cơ thể. Cuộc mổ xẻ ấy tuy không tránh khỏi sự đau đớn nhất thời, nhưng qua đấu tranh tự phê b́nh và phê b́nh nghiêm túc, Đảng sẽ vững mạnh hơn, trong sáng hơn, uy tín sẽ được nâng cao hơn chứ không hề giảm sút!

Trong t́nh h́nh thông tin bùng nổ như hiện nay, những đơn thư tố giác Lê Đức Anh đă được phát tán rộng răi trong và ngoài nước. Sự che dấu và im lặng khó hiểu của lănh đạo không thể giữ được uy tín của Đảng và Nhà nước mà chỉ làm cho đảng viên và quần chúng mất ḷng tin!

Cuối thư, xin kính gửi các đồng chí lời chào cộng sản./.

Kính
Nguyễn Văn Thi
Địa chỉ
: 20B88 Cư xá Nguyễn Trung Trực,
đường 3/2, Quận 10 TP HCM
Điện thoại: 8655878
Đồng Văn Cống
Địa chỉ: 774/2 Nguyễn Kiệm,
Quận Phú Nhuận. TP HCM
Điện thoại: 8447328
Phạm Văn Xô
Địa chỉ: 225/18 Xô Viết Nghệ Tĩnh,
Quận B́nh Thạnh, TP HCM
Điện thoại: 8991300

 

Thư Chất Vấn và Kiến Nghị Gởi Hội Nghị Trung Ương 13 - Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khoá 9

Nguyễn Văn Thi

Ngày 23 tháng 09 năm 2005

Kính gửi:
• Tổng Bí thư và Bộ Chính trị
• Ủy ban Kiểm tra Trung ương
• Ban chấp hành Trung ương khoá 9

Đồng kính gửi:
• Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
• Đại tướng Vơ Nguyên Giáp
• Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
• Đồng chí Nguyễn Đức Tâm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
• Đồng chí Phan Minh Tánh (tức Chín Đào), nguyên Trung ương Ủy viên, nguyên Phó Bí thư Thành ủy sau 1975
• Đồng chí Mười Hương, nguyên Thường vụ Thành ủy Sài G̣n - Chợ Lớn.

Căn cứ Điều lệ Đảng hiện hành về quyền của Đảng viên tại Điều 3 mục 3 và thể theo di nguyện của hai đồng chí trên 60 tuổi Đảng vừa quá cố là Phạm Văn Xô và Đồng Văn Cống, tôi Nguyễn Văn Thi (Năm Thi) sinh năm 1920, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên Tỉnh ủy, Ủy viên thường trực Tỉnh ủy Thủ Dầu Một (nay là tỉnh B́nh Dương - B́nh Phước) từ năm 1942 đến 1946, Chi đội trưởng Chi đội 1, Liên trung đoàn 301 - 310, Tư lệnh đặc khu Sài G̣n - Chợ Lớn 1950, Bí thư Đảng bộ nhà tù Côn Đảo 1953, thời chống Pháp; Chủ nhiệm Hậu cần Bộ Chỉ huy miền thời chống Mỹ, nghỉ hưu tại Thành phố Hồ Chí Minh, viết thư chất vấn kiến nghị này gởi Ban chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 13, nội dung sau:

Những vụ việc chính trị nghiêm trọng xẩy ra trong 20 năm qua từ vụ Xiêm Riệp 1983, Sáu Sứ 1991, vụ nâng Cục 2 lên thành Tổng cục 2 với quyền hạn siêu Đảng siêu Nhà nước, được hợp pháp hoá bằng Pháp lệnh t́nh báo của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Nghị định 96 của Chính phủ, vụ T4 (1997-1999) đến vụ vận động thay đổi, nói xấu, vu khống, lật đổ Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trước Đại hội 9 đều do bàn tay của nguyên cố vấn Lê Đức Anh.

Tôi đă có thư gởi Trung ương Đảng 3 lần để báo cáo sự thật về Lê Đức Anh.

- Lần thứ nhất, trước Đại hội 6 ngày 02/08/1986 tôi có thư gởi cho đồng chí Lê Đức Thọ, Nguyễn Đức Tâm để nói rơ “Tháng 02/1945 mới tổ chức Mặt trận Việt Minh trong công nhân cao su. Ngày vào Đảng (của Lê Đức Anh) do Đảng bộ Thủ Dầu Một có thể là đúng. c̣n trước 1945 tôi (Năm Thi) chưa thấy rơ, v́ không có sự giới thiệu nào là một đồng chí Đảng viên nằm vùng”.

- Lần thứ hai, trước Hội nghị Trung ương 12 khoá 9 ngày 03/02/2005 tôi cùng đồng chí Phạm Văn Xô và đồng chí Đồng Văn Cống có thư gởi Ban Chấp hành Trung ương để báo cáo về 6 vấn đề của Lê Đức Anh mà ba chúng tôi hiểu biết rất rơ là:

 1. Lê Đức Anh không phải là công nhân cao su.
 2. Lê Đức Anh không phải là Đảng viên từ năm 1938.
 3. Lê Đức Anh đă hai lần để sổng Toàn quyền Decoux, Thống đóc nam Kỳ Hoffen và chủ đồn điền De Lalant, sĩ quan Pḥng nh́ của Pháp.
 4. Lê Đức Anh đă bỏ chạy không tổ chức cho lực lượng vơ trang đánh trả quân Pháp tập kích vào Thuận Lợi, đă phá huỷ một khối lượng lớn cơ sở vật chất dự trữ của miền Đông thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ.
 5. Lê Đức Anh đă phạm nhiều sai lầm từ 1979 đến 1989 khi lănh đạo và chỉ huy quân t́nh nguyện Việt Nam chiến đấu và giúp bạn ở Cămpuchia.
 6. Lê Đức Anh là người chồng phản bội ra Bắc được mấy năm nhờ Lê Đức Thọ ủng hộ bỏ vợ cũ trong Nam lấy vợ mới ngoài Bắc; c̣n cho chị Bảy Anh là phản động theo giặc, nhưng thực tế chị vẫn là một Tỉnh ủy viên đang công tác. Nay nghỉ hưu ở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Lần thứ ba, ngày 11/04/2005 tôi thay mặt hai đồng chí Phạm Văn Xô và Đồng Văn Cống đă có thư thứ 3 gởi Ban Chấp hành Trung ương (Ban chấp hành Trung ương) Khoá 9 nhắc lại nội dung thư ngày 03/02/2005 và yêu cầu trả lời.

Ngày 23/05/2005 Ủy ban Kiểm tra Trung ương có văn bản số 2935/CV/KTTW gởi ba chúng tôi cho biết đă nhận được thư phản ảnh về lư lịch chính trị Lê Đức Anh và đă chuyển Ban bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương xem xét báo cáo Bộ Chính trị. Sau Hội nghị Trung ương 12 Ban Tổ chức Trung ương có quyết định do đồng chí Trần Đ́nh Hoan kư cử đoàn cán bộ vào làm việc với ba chúng tôi do đồng chí Phạm Văn Thọ công bố quyết định và giới thiệu đoàn do đồng chí Phạm Văn Đồng - Chánh văn pḥng Ban bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương làm trưởng đoàn và một số thành viên khác, tại 87 Trần Quốc Thảo - Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn đă gặp hai đồng chí Phạm Văn Xô và Đồng Văn Cống nhưng v́ đang bệnh nặng không làm việc được đă yêu cầu đoàn làm việc với tôi (Năm Thi). Tiếp theo đoàn đă hai lần làm việc tại nhà riêng của tôi. Cả ba lần làm việc với đoàn, tôi đều có kư vào biên bản và đoàn hứa sẽ giao lại biên bản cho tôi để công bố cho hai đồng chí Phạm Văn Xô và Đồng Văn Cống được rơ. Nhưng đoàn vẫn không trả lại biên bản cho đến khi hai đồng chí Phạm Văn Xô và Đồng Văn Cống qua đời vẫn không rơ các nội dung biên bản đó. Ngày 15/09/2005 đoàn quay lại gặp tôi lần thứ tư cũng không cung cấp biên bản đă làm việc như lời hứa.

Trước đó Lê Đức Anh cùng thư kư Khuất Biên Hoà vào bệnh viện Thống Nhất thăm đồng chí Phạm Văn Xô. Lê Đức Anh hỏi đồng chí Xô: “Nghe nói anh có thư gởi Trung ương Đảng phải không?” đồng chí Phạm Văn Xô trả lời “Đúng, đây là vấn đề lịch sử của Đảng”. Thế mà Khuất Biên Hoà đă lược ghi cuộc gặp này trên báo Hà Nội Mới số ra ngày 14/07/2005 không đưa ra ư kiến này. Có lẽ đó cũng là lịch sử chính trị Lê Đức Anh!

Qua ba lần đoàn cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương vào làm việc với tôi đều không nhằm làm sáng rơ nội dung thư 03/02/2005 của ba chúng tôi về lịch sử chính trị Lê Đức Anh. Cách làm việc của đoàn đă nhiều lần thể hiện tính chất xét hỏi, điều tra, thậm chí có cả lời lẽ rúng ép, dọa dẫm đối với tôi, một Đảng viên đă 65 tuổi Đảng, người đă nắm vững lịch sử chính trị Lê Đức Anh từ trước 1945 cho đến khi là Chủ tịch nước, là Cố vấn Trung ương Đảng. Đoàn này làm việc với tôi đầy dụng ư nhằm bảo vệ Lê Đức Anh, chứ không phải t́m hiểu thêm chứng cứ về 6 vấn đề của Lê Đức Anh mà chúng tôi đă đưa ra để giải quyết làm sáng tỏ nhằm bảo vệ uy tín của Đảng.

Nay v́ đă kư các biên bản làm việc với đoàn cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương nhưng đoàn không giữ lời hứa gởi lại biên bản, thực hiện di nguyện của hai đồng chí Xô và Cống đă qua đời, tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung các biên bản đó. Tôi bác bỏ các biên bản đó v́ đă hơn 3 tháng đoàn vẫn không gởi biên bản có chữ kỹ của Ban Tổ chức Trung ương cho tôi. Đă có tài liệu đưa ra hai bản lư lịch tự khai của Lê Đức Anh. Bản thứ nhất trước Đại hội 4 tháng 11/1976 Lê Đức Anh khai: “Thành phần gia đ́nh trung nông - Bản thân viên chức - Tham gia cách mạng 1937. Vào Đảng 07/1945 - Chính thức 08/1945”. Bản thứ hai 04/1986 để bước vào Đại hội 6 Lê Đức Anh khai: “Thành phần gia đ́nh trung nông - Bản thân công nhân - Ngày và nơi tham gia cách mạng 1937 - Ngày nhập ngũ 08/1945 - Ngày vào Đảng 30/05/1938 - Ngày chính thức 02/08/1938”. Trong bản tóm tắt lư lịch tự khai thứ nhất 11/1976, Lê Đức Anh ghi rơ: “Chưa sinh hoạt Chi bộ”. Như vậy rơ ràng cả hai lần tự khai lư lịch để vào Đại hội 4 và 6, Lê Đức Anh đều khai “tiền hậu bất nhất”, đều thừa nhận là chưa sinh hoạt Chi bộ, th́ làm ǵ có kết nạp, có công nhận chính thức là Đảng viên?

Dựa trên sự hiểu biết rơ ràng về lịch sử chính trị Lê Đức Anh từ 02/1945 tôi và hai đồng chí Phạm Văn Xô và Đồng Văn Cống đă nói rơ trên thư ngày 03/02/2005 về 6 vấn đề của Lê Đức Anh, nay xin kiến nghị đến Ban chấp hành Trung ương khoá 9 tại Hội nghị Trung ương 13 như sau:

1. Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 9 có trách nhiệm bằng tài liệu lưu trữ về lịch sử chính trị của Lê Đức Anh và bằng thư của ba chúng tôi là nhân chứng lịch sử chính trị Lê Đức Anh là đầy đủ cơ sở vật chứng và nhân chứng để xử lư Lê Đức Anh theo Điều lệ Đảng hiện hành. Điều 36 mục 3 Điều lệ Đảng hiện hành đă quy định: “Ban chấp hành Trung ương quyết định các h́nh thức kỷ luật Đảng viên, kể cả Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị”. Với Lê Đức Anh dù đă là nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, có quân hàm Đại tướng nay chỉ là một Đảng viên hưu trí mà lư lịch tự khai lần đầu bất nhất và chưa sinh hoạt Chi bộ, đă kết luận là man khai lư lịch th́ h́nh thức kỷ luật là không công nhận là Đảng viên, không cần và không thể áp dụng Điều 39 về 9 bước xử lư kỷ luật Đảng viên như điều lệ hiện hành được. Nếu trong Ban chấp hành Trung ương khoá 9 có đồng chí Ủy viên Trung ương nào là nhân chứng nơi kết nạp, nơi công nhận chính thức là Đảng viên của Lê Đức Anh hăy lên tiếng để Ban chấp hành Trung ương khoá 9 công bố công khai minh chứng cho Lê Đức Anh.

2. Lư lịch Lê Đức Anh tự khai như nói ở trên, cơ sở nào để xác định tuổi Đảng của Lê Đức Anh là 60 tuổi? Cơ quan nào đă đề nghị công nhận và ai đă kư quyết định công nhận Lê Đức Anh là 60 tuổi Đảng chắc Ban Tổ chức Trung ương khoá 9 c̣n lưu trữ đầy đủ hăy lấy ra công khai tại Hội nghị Trung ương 13 để Ban chấp hành Trung ương khoá 9 xử lư trách nhiệm cho dù người đó đă nghỉ hưu?

3. Hội nghị Trung ương 13 của Ban chấp hành Trung ương khoá 9 cần công khai nội dung các biên bản của Đoàn cán bộ Ban tổ chức Trung ương đă làm việc với tôi để thấy rơ quan điểm trước sau như một, từ 1945 hay từ 1986 đến nay tôi đều nhất quán đánh giá lịch sử chính trị Lê Đức Anh chỉ là một Đảng viên tự khai nên chưa sinh hoạt Chi bộ nào, là người xuất thân từ một tên cai đồn điền, đă phạm nhiều tội lỗi trong thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp và phạm nhiều sai lầm 10 năm ở Campuchia. Nếu Ban chấp hành Trung ương khoá 9 không công khai và cung cấp các biên bản của đoàn cán bộ Ban tổ chức Trung ương đă làm việc với tôi càng chứng tỏ dư luận trong Đảng hiện nay về thế lực của Lê Đức Anh và Đỗ Mười đă và đang làm cho nội t́nh Trung ương Đảng bị phân hoá, uy tín của Ban chấp hành Trung ương giảm sút đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

4. Nếu các vụ chính trị nghiêm trọng mà các khoá trước đă bàn giao lại cho khoá 9 và khoá 9 đă mấy kỳ Hội nghị Trung ương của Ban chấp hành Trung ương đều khoanh lại, tôi kiến nghị Ban chấp hành Trung ương khoá 9 tại Hội nghị Trung ương 13 không được khoanh lại mà phải giải quyết dứt điểm trước Đại hội 10, không được bàn giao lại Đại hội 10 được nữa! Đồng thời Hội nghị Trung ương 13 cũng cần vạch rơ lư do v́ sao các kỳ Hội nghị Trung ương trước cứ khoanh lại, để xem xét tư cách một số Ủy viên Bộ Chính trị mà dư luận cho là phe cánh của Lê Đức Anh, Đỗ Mười phải không?

Kết luận: Dù chúng tôi đă ba người kư tên gởi thư ngày 03/02/2005 đến Ban chấp hành Trung ương khoá 9 nay hai người đă qua đời, tôi (Năm Thi) dù đă ngoài 65 tuổi Đảng, đă 86 tuổi đời luôn sát cánh cùng nhiều đồng chí đă đấu tranh từ mặt trận Việt Minh, trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ở Nam bộ, hễ tim c̣n đập c̣n tiếp tục đấu tranh bảo vệ Đảng bảo vệ chế độ.

Trải qua hai cuộc kháng chiến, 30 năm đă hơn 3 triệu người hy sinh trong đó rất nhiều Đảng viên Cộng sản Việt Nam để giành độc lập thống nhất đất nước, không thể và không cho phép một thế lực nào t́m cách ngăn cản mọi tố cáo vạch trần của tôi về lịch sử chính trị Lê Đức Anh đă chui sâu leo cao, gây ra bao vụ việc chính trị nghiêm trọng, gây bè phái trong lănh đạo Trung ương Đảng và quân đội, chống lại người chân chính như tôi và nhiều đồng chí khác.

Ban chấp hành Trung ương khoá 9 không giải quyết dứt điểm các vụ chính trị nghiêm trọng và lư lịch chính trị Lê Đức Anh - Đỗ Mười là có tội với bao nhiêu người đă hy sinh v́ sự nghiệp của Đảng 75 năm qua, là có tội với lịch sử vẻ vang của Đảng đă để trong Đảng tồn tại những Trung ương Ủy viên như Lê Đức Anh - Đỗ Mười. Khoá 9 không xử lư dứt điểm th́ lịch sử dù 10 năm, 20 năm nữa sẽ phán xét Ban chấp hành Trung ương khoá 9 là thiếu trách nhiệm, là không cương quyết giải quyết dứt điểm để làm mất ḷng tin của cán bộ Đảng viên trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Trên đây là toàn bộ nội dung thư chất vấn và kiến nghị của tôi xin gởi đến đồng chí Tổng Bí thư - Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương khoá 9 tại Hội nghị Trung ương 13 để xem xét giải quyết và trả lời. Đồng gởi đến các đồng chí lăo thành cách mạng để thấy rơ tâm nguyện đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ của tôi và các đồng chí ở Nam Bộ.

Chúc Hội nghị Trung ương 13 của Ban chấp hành Trung ương Khoá 9 thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào.

 

Đảng viên kư tên

Nguyễn Văn Thi

Địa chỉ : 20B 88 Cư xá Nguyễn Trung Trực
Đường 3/2 - Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 8655878


Thư phê b́nh và kiến nghị Gửi Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2006

Kính gửi :
- Tổng Bí thư và Bộ Chính trị
- Uỷ ban kiểm tra Trung ương.
- Ban chấp hành Trung ương khoá 9.

Đồng kính gửi :
- Bí thư Thành phố và Đoàn đại biểu dự đại hội 10 của 64 tỉnh thành cả nước.
- Các đồng chí Đại tướng Vơ Nguyên Giáp
- Cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh
- Các đồng chí lăo thành cách mạng
- Các Tướng lĩnh trong quân đội ở các quân khu
và Hội Cựu chiến binh 64 tỉnh thành cả nước.

Thư phê b́nh và kiến nghị

Gửi Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

Tôi Nguyễn Văn Thi (Năm Thi), sinh năm 1920, vào Đảng năm 1940, nguyên Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Uỷ viên Tỉnh uỷ, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ Thủ Dầu Một (Nay là tỉnh B́nh Dương - B́nh Phước).

Từ năm 1942 đến 1946:
- Chi đội trưởng Chi đội 1 Liên trung đoàn 301 - 310.
- Tư lệnh và Thường vụ đặc khu Sài G̣n - Chợ Lớn năm 1950.
- Bí thư Đảng bộ nhà tù Côn Đảo 1953 (thời chống Pháp).
- Chủ nhiệm Hậu cần Bộ Chỉ huy miền thời chống Mỹ.
- Nghỉ hưu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Mục 3 Điều 3 Điều lệ Đảng hiện hành, tôi có thư phê b́nh và kiến nghị này gửi đến Hội nghị Trung ương 14 nội dung như sau :

I. Phê b́nh:

Tôi là một Đảng viên lăo thành cách mạng vào Đảng và hoạt động từ trước 1945 đă được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cách đây 6 năm. C̣n các đồng chí từ Tổng Bí thư đến các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khoá 9 đều nhỏ hơn tôi hàng chục tuổi đời, nhưng các thư từ ư kiến của người cao tuổi đời, tuổi Đảng như tôi cũng như một số đồng chí khác chưa lần nào được các đồng chí trả lời theo quy định của Điều lệ Đảng. Từ lá thư đầu 1986 gửi Trung ương khoá 6 đến nay là khoá 9 tôi đă gửi tất cả 6 thư mà không một nội dung nào được xem xét giải quyết và trả lời. Nay bằng thư này tôi xin trực tiếp phê b́nh đồng chí Tổng Bí thư và các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Trung ương 9 đă hành xử không dân chủ đối với tôi và nhiều đồng chí khác từng gửi thư đến Trung ương Đảng đều không được giải quyết trả lời, chứng tỏ ngay các đồng chí ở Trung ương Đảng đă vi phạm điều lệ Đảng đă ban hành. Nếu phê b́nh này các đồng chí Trung ương Đảng không tiếp thu sửa chữa, th́ chính các đồng chí đă làm cho vũ khí tự phê b́nh và phê b́nh mất tác dụng, không gương mẫu cho Đảng viên trong toàn Đảng noi theo.

II. Kiến nghị:

Sau 20 năm đổi mới, Ban chấp hành Trung ương 9 chỉ mới tổng kết đánh giá về các mặt kinh tế - chính trị - xă hội mà chưa đánh giá đầy đủ kết quả đổi mới về con người tức là đổi mới về nhân sự của hệ thống chính trị và quản lư Nhà nước. V́ thế đồng thời với thành tựu kinh tế vấn tiếp tục xẩy ra nhiều bức xúc về quản lư kinh tế và xă hội trong đời sống người dân và nhiều bức xúc về chính trị về Nhà nước trong đông đảo Đảng viên. Đó là nguyên nhân sâu xa dẫn đến thực trạng khiếu kiện ngày càng nhiều trong dân và chất vấn kiến nghị ngày càng nhiều trong Đảng đối với Trung ương. Hội nghị Trung ương 14 thực sự tiếp tục con đường đổi mới cần phải mạnh bạo tự mổ xẻ ngay trong nội bộ từ Bộ Chính trị đến Ban chấp hành, từ Tổng Bí thư đến từng Uỷ viên Trung ương để cương quyết loại bỏ những uỷ viên đă sai phạm dù trực tiếp hay gián tiếp ở cương vị người đứng đầu các lĩnh vực, các địa phương, từ các bộ, ngành đến các tỉnh thành ra khỏi cương vị lănh đạo, không được tái đề cử vào khoá 10. Hội nghị Trung ương 14 làm được như vậy mới thực hiện được ư nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam là muốn có chủ nghĩa xă hội trước hết cần phải có con người xă hội chủ nghĩa.

Xuất phát từ đó Hội nghị Trung ương 14 là hội nghị cuối cùng giải quyết về nhân sự chuẩn bị cho Đại hội 10, tôi xin kiến nghị cụ thể các vấn đề sau:

1. Nếu nhiệm kỳ 9 Ban chấp hành Trung ương không giải quyết dứt điểm các vụ án chính trị siêu nghiêm trọng đă được Đại tướng Vơ Nguyên Giáp - Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh và ba chúng tôi là Phạm Văn Xô - Đồng Văn Cống - Nguyễn Văn Thi và nhiều Đảng viên lăo thành cách mạng trong Đảng, trong quân đội đă có thư gửi đến Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 9 từ các Hội nghị Trung ương lần thứ 10, 11, 12, 13 càng chứng tỏ các đồng chí chưa làm tṛn nhiệm vụ của người Đảng viên đă quy định tại Điều lệ hiện hành. Trách nhiệm đó trước hết thuộc về người đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư đến Bộ Chính trị mà tôi và nhiều Đảng viên trong cả nước cho rằng Trung ương Đảng khoá 9 đă tiếp tục duy tŕ ảnh hưởng của hai ông Đỗ Mười và Lê Đức Anh v́ nể nang hoặc cố t́nh để bảo vệ chức danh của ḿnh nhờ hai ông này mà có được. Không đưa ra giải quyết các vụ án này là che dấu khuyết điểm của Trung ương 9 đă tiếp tục kéo dài từ khoá 4 đến nay để bảo vệ quyền lợi cá nhân của một số người đă được tạo ra, bất chấp uy tín của toàn Đảng và tiếp tục không muốn đổi mới để cải cách hệ thống chính trị và quản lư Nhà nước bằng thay đổi nhân sự lănh đạo Tỉung ương Đảng thật sự là những người trong sạch, có đức, có tài, có uy tín trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Hậu quả sẽ là Đảng viên chân chính cả nước sẽ tiếp tục đấu tranh để chỉ rơ trách nhiệm thuộc về Ban chấp hành khoá 9 mà người đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư. Tôi kiến nghị Hội nghị Trung ương 14 cần làm rơ trách nhiệm giải quyết các vụ án này của Ban chấp hành Trung ương 9 trước khi bàn đến nhân sự khoá 10. Có như vậy mới thấy rơ trong Ban chấp hành khoá 9 ai là người có đủ tư cách vào khoá 10 từ đồng chí Tổng Bí thư đến từng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương?

2. Để có được sự đổi mới về nhân sự cho khoá 10, tôi kiến nghị từ Tổng Bí thư đến từng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khoá 9 phải có bản tự kiểm điểm theo 3 nội dung sau đây, trước khi Ban chấp hành Trung ương 9 có bản kiểm điểm cả nhiệm kỳ.

2.1. Về tài sản cá nhân và gia đ́nh của từng Ủy viên Bộ Chính trị đến Ủy viên Ban chấp hành Trung ương phải tự kê khai theo đúng quy định tại Nghị định 64 và Điều 11 Nghị định 13 sửa đổi bổ sung của Chính phủ đă ban hành theo Pháp lệnh chống tham nhũng. Trong đó có quy định bản tự kê khai phải công khai trong toàn Đảng để Đảng viên giám sát phát hiện. Có như vậy mới làm sáng tỏ ư kiến của Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng-Nguyễn Văn Chi đă trả lời phỏng vấn báo Sài G̣n Giải phóng số ra ngày 07/6/2005 về các trường hợp đem tiền gửi ở ngân hàng nước ngoài hoặc đầu tư cho vợ con kinh doanh bất động sản, mua cổ phiếu lớn, tiêu xài hoang phí, đi du lịch, cho con du học Mỹ v.v... trong Ban chấp hành Trung ương có những ai? (Xem bài “Chống những nguy cơ bên trong đối với một Đảng cộng sản cầm quyền” của giáo sư Đặng Xuân Kỳ, trên tạp chí Thông tin công tác tư tưởng lư luận số 12/2005). Qua tự kê khai tài sản sẽ làm sáng tỏ trường hợp “năm nhà ba vợ vẫn là Trung ương” là ai trong Bộ Chính trị khoá 9? Hội nghị Trung ương 14 cần coi tự kê khai tài sản là tiêu chuẩn hàng đầu về đạo đức lối sống để lựa chọn nhân sự cho Đại hội 10.

2.2. Trong nhiệm kỳ 9 cả nước từ các bộ ngành thuộc Chính phủ đến các tỉnh thành ở đâu, cấp nào cũng đều có Ủy viên Bộ Chính trị hoặc Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đứng đầu Đảng chính quyền nhưng hầu như ở đâu cũng để xẩy ra nhiều vụ tiêu cực tham nhũng làm thất thoát công quỹ mà lại do nhân dân tố giác, báo chí phanh phui. Có vụ đă xử thành án như vụ Năm Cam, Lă Thị Kim Oanh... có vụ đang tạm giam để điều tra như vụ ở Bộ Thương mại, Bộ Giao thông vận tải... có vụ chờ thanh tra điều tra như vụ các công tŕnh SEAGAME 22, vụ Phú Mỹ Hưng ở Thành phố Hồ Chí Minh... Tất cả chưa vụ nào xử lư trách nhiệm người đứng đầu là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đă lănh đạo nơi để xẩy ra vụ việc đó. V́ thế năm sau số vụ việc tai tiếng nhiều hơn năm trước, tham nhũng lăng phí từ tệ nạn trở thành quốc nạn. Chống tham nhũng lăng phí bằng Pháp lệnh không hiệu quả rồi chống bằng Bộ luật sắp ban hành nhưng vẫn không vạch mặt chỉ tên được người đứng đầu chịu trách nhiệm là ai? V́ thế dù luật đă thông qua nhưng vẫn là Ban chỉ đạo như Pháp lệnh, không có một tổ chức quốc gia chống tham nhũng, vẫn cứ do Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban để “vừa đá bóng vừa thổi c̣i”. Không giám noi theo các nước trong khu vực khi họ đă có hẳn một cơ quan chống tham nhũng cấp quốc gia rất có hiệu quả. Tất cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khoá 9 cần kiểm điểm trách nhiệm lănh đạo Đảng đă để các đơn vị thuộc phạm vi ḿnh quản lư có vụ việc xẩy ra dù đă hoặc chưa bị xử lư cũng phải tự rút hoặc Hội nghị Trung ương 14 phải loại ra khỏi danh sách đề cử vào Ban chấp hành khoá 10.

2.3. Từ sau Hội nghị Trung ương 11 dư luận công khai vạch ra thực trạng bè cánh ngay trong Bộ Chính trị gọi là bè lũ 6 tên hoặc 8 tên. Có đảng viên hưu trí tại Thành phố Hồ Chí Minh gửi thư chất vấn và kiến nghị đến Hội nghị Trung ương 12 đă chỉ rơ đó là 6 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị gồm các đồng chí: Trần Đức Lương, Trần Đ́nh Hoan, Phạm Văn Trà, Nguyễn Khoa Điềm, Lê Hồng Anh, Phan Diễn. V́ thế mà thế lực của bè cánh này đă thách thức dư luận qua hai sự việc họ đă làm là:

a) Tung ra Bản báo cáo tại Hội nghị Đảng uỷ quân sự Trung ương mở rộng ngày 24/8/2004 để gọi những đảng viên lăo thành đ̣i giải quyết các vụ án chính trị siêu nghiêm trọng và vụ Đảng tịch Lê Đức Anh là phần tử cấp tiếp, đ̣i khai trừ Đảng cả Đại tướng Vơ Nguyên Giáp và Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh.

b) Cuối năm 2005, họ lại cho xuất bản và phát hành cuốn sách “Đại tướng Lê Đức Anh” để Đỗ Mười viết lời tựa ca tụng Lê Đức Anh là “Nhà chính trị tầm cỡ - nhà quân sự lớn” nhằm tạo thanh thế cho bè cánh đang tại chức lọt vào Ban chấp hành khoá 10 theo mưu đồ của Đỗ Mười và Lê Đức Anh. Hội nghị Trung ương 14 cần làm rơ cái gọi là bè lũ 6 tên hay 8 tên đó là những ai? Ai là người chịu trách nhiệm trong Bộ Quốc pḥng đưa ra Bản báo cáo nói trên? Ai là người duyệt và cho xuất bản cuốn sách “Đại tướng Lê Đức Anh”? Tất cả những người đó Hội nghị Trung ương 14 phải loại họ ra khỏi danh sách đề cử vào Ban chấp hành khoá 10.

Nếu không xuất phát từ 3 nội dung tự kiểm điểm nói trên Hội nghị Trung ương 14 không đủ cơ sở pháp lư và tính Đảng để lựa chọn những con người trong sạch về lối sống, đủ đức, đủ tài, đủ tín nhiệm vào khoá 10 cho dù người đó ở độ tuổi nào. Đồng thời Hội nghị Trung ương 14 c̣n phải đưa ra nội dung các thư chất vấn và kiến nghị, các phát biểu của các Đảng viên lăo thành đến các Đảng viên hưu trí, Cựu chiến binh cả nước đă gửi, đă nêu đích danh một số Ủy viên Bộ Chính trị và cả những người được bầu đi dự đại hội 10 để Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xem xét có đủ tư cách dự đại hội 10 chứ chưa nói là đề cử vào khoá 10. Nhiều phát biểu về những con người mà dư luận đánh giá là “hổ phụ không sinh hổ tử” lại sinh ra “cẩu tử” hoặc có người được coi là “nhân vật số 1” trong Bộ Chính trị hiện nay; trước kỳ Đại hội Đảng các tỉnh thành, các bộ ngành người này đă đưa ra báo giá cho mỗi chức danh đứng đầu ít nhất là 30 tỷ đồng. Đó là đồng chí Nguyễn Khoa Điềm hiện là Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Tư tưởng văn hoá Trung ương sinh ra từ người cha là nhà hoạt động cách mạng Nguyễn Khoa Văn tức Nguyễn Hải Triều và đồng chí Nguyễn Chí Vịnh được bầu là đại biểu dự Đại hội 10 sinh ra từ người cha là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là người liên quan đến các vụ án siêu nghiêm trọng Sáu Sứ, T4 nhưng vẫn được phe cánh bao che phong hàm Trung tướng để mưu đồ lọt vào Trung ương Đảng khoá 10. Đó là đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban tổ chức Trung ương Trần Đ́nh Hoan với quá nhiều tai tiếng từ trước Đại hội 9 về quyền thế bè cánh, trước đại hội Đảng các địa phương các ngành về giá cả từng chức danh đến quan hệ nam nữ mập mờ ở Quảng Ninh mà cán bộ hưu trí nào ở đó cũng biết rơ.

Vấn đề nhân sự không chỉ là sự bàn bạc đi đến nhất trí bằng bỏ phiếu mà phải thẳng thắn đánh giá từng con người, từng cương vị trong nhiệm kỳ 9 tại Hội nghị Trung ương 14, là trách nhiệm lịch sử của Ban chấp hành Trung ương 9 phải kiên quyết loại bỏ những Ủy viên Trung ương khoá 9 là bè phái, là người nhiều tai tiếng không để một ai lọt vào khoá 10.

Hội nghị Trung ương 14 phải sàng lọc cho được những người đề cử vào khoá 10 để Ban chấp hành khoá 10 thực sự là bộ máy lănh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đủ năng lực đổi mới bằng cải cách hệ thống chính trị và quản lư Nhà nước tiến kịp với cải cách và phát triển kinh tế. Bộ máy Đảng cộng sản Việt Nam khoá 10 phải thực sự cải cách hệ thống chính trị và quản lư Nhà nước để chịu trách nhiệm toàn diện, lănh đạo toàn diện, không tiếp tục thực trạng vừa là Đảng vừa là Nhà nước; càng không thể Đảng trong Đảng, Nhà nước trong Nhà nước. Tất cả phải rạch ṛi về mặt Đảng lănh đạo giữa 3 cơ quan: Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp mới thực sự là một đảng cầm quyền không c̣n là độc quyền như hiện nay. Đảng cộng sản Việt Nam muốn đảm bảo chế độ chính trị có một đảng th́ bộ máy lănh đạo của Đảng phải xây dựng các đoàn thể quần chúng trở thành người đại diện thật sự và có thẩm quyền của các tầng lớp nhân dân, chứ không thể tồn tại như hiện nay họ chỉ biết đồng t́nh cho dù trong ḷng con bất b́nh và biến họ thành những cánh tay nối dài của Đảng. Đó mới thực sự là Đảng của toàn dân, được dân tín nhiệm, một ḷng theo Đảng theo Bác Hồ như lúc Bác c̣n sống.

3. Để tiếp tục đổi mới về nhân sự, Hội nghị Trung ương 14 cần băi bỏ các thông lệ đă tồn tại nhiều kỳ qua khiến Đảng ngày càng trở thành độc quyền không dân chủ. Kiến nghị băi bỏ 4 nội dung sau :

a) Băi bỏ việc chia các chức danh Tổng Bí thư - Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch nước - Thủ tướng Chính phủ cho đủ mặt của 3 miền Bắc - Trung - Nam.

b) Băi bỏ việc Ban chấp hành Trung ương bầu Tổng bí thư, bầu Bộ Chính trị, bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra và bầu Uỷ ban Kiểm tra. Tất cả các chức danh này phải do Đại hội 10 bầu trực tiếp, Hội nghị Trung ương 14 có trách nhiệm đề cử mỗi chức danh Tổng Bí thư và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra là 3 người để Đại hội lựa chọn.

c) Băi bỏ tŕnh tự đă có lâu nay là sau Đại hội Đảng lựa chọn được các chức danh nói trên mới tổ chức bầu cử Quốc hội, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Băi bỏ tŕnh tự này để chấm dứt dư luận trong dân mỉa mai là: “Đảng cử dân bầu”. Muốn vậy Đại hội 10 phải sửa đổi Điều lệ Đảng để Ban chấp hành khoá 10 phải chỉ đạo bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trước khi chuẩn bị Đại hội 11. Có như vậy để thông qua kết quả bầu cử người dân trực tiếp lựa chọn được người đại diện cho ḿnh vào các cơ quan lập pháp th́ trong Đảng mới lựa chọn được người có uy tín vào cơ quan lănh đạo của Đảng từ cơ sở đến Trung ương.

d) Băi bỏ không để một Ủy viên Bộ Chính trị hoặc Ủy viên Ban chấp hành Trung ương vừa được dân bầu vào cơ quan lập pháp là Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, họ lại vừa nắm giữ các chức quyền ở cơ quan hành pháp và tư pháp như hiện nay.

4) Kiến nghị Hội nghị Trung ương 14 phải đề cử kỳ được ứng cử viên vào chức vụ là Tổng Bí thư và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra là người đủ hiền tài để đại diện cho nguyên khí quốc gia, có đủ năng lực và tŕnh độ lái con tàu Đảng cộng sản Việt Nam đi tiếp con đường đổi mới để hội nhập quốc tế mà vẫn giứ được độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xă hội, đưa Việt Nam thực sự là nước có xă hội công bằng dân chủ văn minh. Chức vụ Tổng Bí thư phải là người đại diện tin cậy cho 2,7 triệu Đảng viên, cho 80 triệu dân và cho cả giai cấp công nhân Việt Nam, không thể để chức vụ này rơi vào bất cứ một Ủy viên Bộ Chính trị hay một Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khoá 9 vượt quá tuổi quy định hay dù c̣n nhỏ một hai tuổi nhưng có quá nhiều tai tiếng đă có từ trước Đại hội 9 đến suốt nhiệm kỳ 9 nhất là trong phe cánh của ông Đỗ Mười - Lê Đức Anh đă làm dư luận trong Đảng bất b́nh như những người tôi đă nêu danh ở trên.

5. Kiến nghị Hội nghị Trung ương 14 sau khi lựa chọn được danh sách nhân sự đề cử vào Ban chấp hành Trung ương khoá 10 và hai chức danh Tổng Bí thư - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cần phải đổi mới để công bố ra toàn Đảng cho mọi Đảng viên trong cả nước biết. Đồng thời cung cấp đường dây nóng cho mọi Đảng viên có quyền góp ư kiến để đại hội 10 rộng đường lựa chọn. Công khai như vậy mới chứng tỏ Đảng thực sự đổi mới, thực sự dân chủ hóa, chấm dứt bệnh cơ cấu và bệnh Đảng hoá về nhân sự.

Hội nghị Trung ương 14 phải giải quyết được các kiến nghị nói trên mới thực sự đi tiếp con đường đổi mới, mới chấm dứt được những tồn tại đă kéo dài từ các nhiệm kỳ trước suốt 20 năm đổi mới. Trước hết phải cương quyết sửa đổi Điều lệ Đảng hiện hành để băi bỏ những quy định cũ nói trên. Hội nghị Trung ương 14 phải đưa ra một danh sách nhân sự Ban chấp hành Khoá 10 để Đại hội 10 lựa chọn sao cho đạt được ư nguyện của 2,7 triệu Đảng viên cả nước là: Đại hội 10 là Đại hội xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là Đại hội có quyết sách đưa Luật chống tham nhũng và lăng phí đi vào cuộc sống để xă hội Việt Nam không bị nạn bè phái, quốc nạn tham nhũng lăng phí đẩy đến tận cùng thối nát làm cho chế độ đi đến sụp đổ như Lênin đă chỉ ra.

Tôi xin gửi đến Hội nghị Trung ương 14 các kiến nghị trên và đồng gửi đến các đồng chí Bí thư các tỉnh thành và Đoàn đại biểu dự Đại hội 10 của 64 tỉnh thành cả nước, để thông qua các đồng chí xin gửi gắm tất cả các nội dung kiến nghị là ư nguyện tha thiết nhất của một Đảng viên lăo thành đă 66 tuổi Đảng, 86 tuổi đời mong sao qua từng Đại biểu dự Đại hội 10 sáng suốt lựa chọn được một Ban chấp hành Trung ương Đảng thật sự trong sạch vững mạnh và một Tổng Bí thư là người cầm lái con tàu Đảng cộng sản Việt Nam phải là một hiền tài là nguyên khí quốc gia.

Trân trọng kính chào và chúc Hội nghị Trung ương 14 thành công.

Người viết: Đảng viên lăo thành

Nguyễn Văn Thi
ĐC : 20B88 Cư xá Nguyễn Trung Trực
Đường 3/2 Quận 10 TP Hồ Chí Minh
ĐT : 08.8655878

Vụ Án Tổng Cục 2

http://www.ykien.net