"anh, hỡi anh ở lại Charlie..." nhớ về cc anh hng QLVNCH