Vị Anh Hùng Kiệt Liệt

Cu Mũ Đỏ Phm Huy Snh 3/2009

 

“Như nước Đại Vit ta t trước,

du mnh yếu có lúc khác nhau,

song hào kit đời nào cũng có…”

Nguyn Trăi-B́nh Ngô Đại Cáo

 

Li người viết: Công lao nhng người cm súng bo v VNCH trong sut 25 năm là điu rt đáng tri ân, khâm phc. Nhưng đáng tôn vinh hơn, khi sau 30-4-1975, lúc gic Cng đă tràn ngp min Nam, Dương Văn Minh đă đầu hàng, Vit Nam Cng Hoà không c̣n na, tchc Quân Lc VNCH ngưng hot động, th́ ti nhiu nơi trong nước, vn có nhng t chc vơ trang ni lên chng li CS Bắc Vit. H gm đủ mi thành phn: nam, n quân nhân, sĩ quan, hsĩ quan, binh sĩ, các t chc tôn giáo chính tr, các thường dân buôn bán, các sinh viên hc sinh, các giáo sư, nhà văn, nhà báo thm chí đến c các thương phế binh nhng người c̣n đủ khnăng chiến đấu.

Nhng người con yêu tun lit đó ca min Nam Vit Nam, bng trái tim yêu nước rc la và tinh thn bt khut st đá “thà chết ch không khut phc Cng Sn.

 

Ôi! Vinh hin thay! Họ đă đi vào cơi chết để t́m ssng cho nhiu chc triu sinh linh và chính nhnhng hy sinh cao đẹp đó, đă tiếp la cho ngn đuc chính nghĩa t do được trường tn.

 

Chúng tôi xin gii thiu vi bn đọc mt trong nhng tm gương sáng chói, vị anh hùng kiệt liệt:  Đại Úy Nguyễn Văn Viên.

 

H́nh Trung Úy Nguyễn Văn Viên

Tiểu Đ̣an Trưởng Tiểu Đ̣an 5 Nhăy Dù chụp 1953 tại Hà Nội

 

Tôi biết Đại Úy Nguyn Văn Viên t năm 1955 khi ông làm Tiu Đoàn Trường (TĐT) Tiu Đoàn 5 Nhy Dù (TĐ5ND), ông thường sang thăm Đại Úy Phan Trng Chinh Tiu Đoàn Trưởng (TĐT) TĐ3ND và Trung Úy Đỗ Kế Giai Tiu Đoàn Phó. Lúc đó tôi ch là cp Thiếu Úy. Trung Đội Trưởng ca TĐ3ND, ông người nh con, gy, sinh trưởng min Nam, ăn nói nhnhàng như con gái, nh́n sc din ông không có v“lính nhy dù”. Nhưng mu người đó đă để li trong kư c tôi h́nh nh mt cp ch huy tht gan d, như đi hành quân dù trong thành phhay dă ngoi, trong lúc đạn dch bn như mưa rào, ông lúc nào cũng đội mũ đỏ, đứng ch huy chkhông bao gingi.

Khi nhc đến Đại Úy Nguyn Văn Viên không thkhông nói ti đơn vị đă từ đó, ông trưởng thành trong đời binh nghip: TĐ5ND.

Trong quân sVit Nam Cng Hoà có lTĐ5ND là ḷ luyn thép đă sn xut các cán bchhuy xut sc, và là đơn v cp Tiu Đoàn tham d nhiu trn đánh nht trong quân lc.

 

Vcp Tướng Lănh, TĐ5ND đă đào luyn được 7 v: Nguyn Chánh Thi, Ngô Quang Trưởng, Nguyn Khoa Nam, Phm Văn Phú, H Trung Hu, Lê Quang Lưỡng, Vũ Văn Giai. Nếu so sánh vquân vthâm niên ca các Tiu Đoàn Nhy Dù th́ TĐ5ND đứng vào hàng thba và thành lp vào ngày 1 tháng 9/1953 ti Hà Ni. Tiu Đoàn thâm niên thhai là TĐ3ND thành lp ngày 1 tháng 9/1952 ti Hà Ni. Tiu Đoàn thâm niên hơn c là TĐ1ND được thành lp t15 tháng 7 năm 1951 ti Sài G̣n vào cui năm 1953, TĐ7ND cũng được thành lp ti Hà Ni ngày 1-11-1953, nhưng li gii tán vào khong tháng 12 năm 1954 ti Đồng Đế, Nha Trang để ly quân s bsung cho TĐ5ND được tái thành lp sau khi đă thit hi 100% ti trn Đin Biên Ph. Tiu Đoàn son tr nht là TĐ6ND (hu thân ca Tiu Đoàn 19 B Binh ca Thiếu Tá Đỗ Cao Trí) thành lp ngày 1 tháng 5 năm 1954.

Nếu làm thng kê v các Tướng Lănh xut thân t các Tiu Đoàn Nhy Dù nguyên thy, chúng ta có thlit kê: xut thân t TĐ3ND có 4 v, Phan Trng Chinh, Đỗ Kế Giai, Trương Quang Ân Trn Quc Lch- xut thân t TĐ6ND có 2 v, Lê Nguyên Vĩ Chun Tướng Nguyn Trng Bo (truy thăng), TĐ1ND là đơn vị đào to ra 4 v: Nguyn Khánh, Nguyn Văn V, Đỗ Cao Trí Dư Quc Đống.

Vhàng Tiu Đoàn Trưởng xut sc TĐ5ND đă cung ng cho quân đội VNCH như: Nguyn Văn Viên, Ngô Xuân Son, Ngô Quang Trưởng, Nguyng Khoa Nam, HTrung Hu, HTiêu, Lê Quang Lưỡng và Ngô Lê Tĩnh tng làm Tiu Đoàn Trưởng TĐ2ND và TĐ11ND 2 (Tiu Đoàn này đều thành lp sau).

 

Nói tóm lại TĐ5ND đă lừng lững đứng hàng đầu trong Thiên Anh Hùng Sử của Quân Lực VNCH.

 

CÁC SĨ QUAN CỦA TIỂU ĐOÀN 5 NHẢY DÙ TRONG NHỮNG NGÀY ĐẦU TIÊN

KHI PHÁP TRAO LẠI CHO VIỆT NAM CHỈ HUY

 

(H́nh tư liệu của TĐ5ND chụp tháng 9 năm 1954)

 

Hàng đứng t trái qua: Nguyn Đức Huy (K10 Đà Lt), Vũ Văn Giai (K10 Đà Lt),

                                       Nguyn Mng Hùng (K4 Thủ Đức), Nguyn Minh Tiến (K4 Thủ Đức)

Hàng gia: Quang Lưỡng (K4 Thủ Đức), Vơ Mnh Đông (K4 Thủ Đức), Đào Văn Lượng (K4 Thủ Đức),

                 Nguyn Trường T (K10 Đà Lt), Ngô Quang Trưởng (K4 Thủ Đức), Phm Hi Mai (K4 Thủ Đức),

                 Vũ Văn Ngói (K4 Thủ Đức).

Hàng ngi dưới cùng: Phm Ngc Linh (K4 Thủ Đức), Nhâm Ngc Hu (K4 Thủ Đức),

                 Trung Úy Nguyn Văn Viên Tiu Đoàn Trưởng (K6 Đà Lt), Trn Huy Chương (K4 Thủ Đức),

                 Nguyn Văn Tư (K4 Thủ Đức)

16 sĩ quan trong tm h́nh lch s 55 năm sau; 14 vị đă tr thành người thiên c, 2 v c̣n li là Chun Tướng Vũ Văn Giai (Santa Ana) và Trung Tá Nguyn Mng Hùng (San Jose)

 

Ghi chú:

H́nh c̣n thiếu các sĩ quan: Vơ Trng Hu (K4 Thủ Đức) và các sĩ quan ca K4 Phụ đáo nhm TĐ5ND vào đầu tháng 12/1954 gm có: Nguyn Nghiêm Tôn, Trn Văn Huyên, Nguyn Văn Minh, Nguyn Văn Nghĩa, Nguyn Duy Khoa, Ngô Lê Tĩnh, Lê Ngc T, Nguyn Văn V, Nguyn Văn Th, Trn Văn Nguyên Trn Hu Bào.

 

1951, mt thanh niên min Nam, sau khi tt nghip trung hc ri theo tiếng gi ca núi sông, ông t́nh nguyn vào quân ngũ (Khoá 6 Vơ Bị Đà Lt) để chng li bn Cng phỉ đang dày xéo quê hương. Nhưng đường hon l ca người thanh niên yêu nước đă gp đầy gian truân, chướng ngi. Cùng đơn vị đầu đời là TĐ5ND, ông 2 ln nhy dù xung mt trn Đin Biên Ph. Ln th nht ngày 23 tháng 11 năm 1953 để giúp vTư Lnh Mt Trn Đại Tá De Castrie thiết lp các cứ đim quân s trng yếu. Ln th 2 ngày 14 tháng 3 năm1954, TĐ5ND li được th xung để tiếp cu Đin Biên Ph. Ngay khi các cánh dù c̣n lơ lng trên cao, holc ca quân CS btrí tnhng cao đim xung quanh căn c thi nhau tác x. Khi quân Bn va đặt chân xung đất th́ ta và địch hn chiến khc lit. Trung Úy Nguyn Văn Viên sĩ quan phtá vsĩ quan chhuy đứng hàng th 3 trong Tiu Đoàn ca TĐ5ND bthương nng nên được không vn di tn v bnh vin Đôn Thy Hà Ni cp cu. Toàn bTĐ5ND (trong số đó có Trung Úy Đại Đội Trưởng Phm Văn Phú; sau này lên Tướng) được coi là nhng đơn v sau cùng đă chiến đấu dũng cm cho đến khi chiến trường Đin Biên Phhoàn toàn im tiếng súng.

Tháng 3 năm 1955, từ Đồng Đế Nha Trang, 2 Tiu Đoàn Nhy Dù được điu động vSài G̣n tham dcuc hành quân dp lon B́nh Xuyên,

1) TĐ3ND do Đại Úy Nhim Chc Phan Trng Chinh mi nhn Tiu Đoàn do Pháp trao li t chc vụ Đại Đội Trưởng Đại Đội. Ông trthành vTiu Đoàn Trưởng Vit Nam đầu tiên.

2) TĐ5ND cũng do Pháp chuyn giao li do Trung Úy Nguyn Văn Viên v sĩ quan phtá ca Tiu Đoàn được đôn lên làm Tiu Đoàn Trưởng là người Vit Nam đầu tiên.

Khi các lc lượng ca chính phhi đó đă đánh đui quân phiến lon B́nh Xuyên khi Sài G̣n-ChLn, các sĩ quan sau đây đă được tuyên dương thăng cp: Thiếu Tá Đỗ Cao Trí lên Trung Tá, các Đại Úy Nguyn Chánh Thi và Vũ Quang Tài lên Thiếu Tá. Có điu đặc bit là Trung Úy Nguyn Văn Viên, Trung Úy Đỗ Kế Giai lên Đại Úy thc th Đại Úy nhim chc Phan Trng Chinh cũng được điu chnh đều là Đại Úy thc th cùng ngày. Sau đó Đại Úy Viên trao TĐ5ND cho Thiếu Tá Nguyn Chánh Thi, Đại Úy Nguyn Văn Viên v chhuy TĐ6ND thay Thiếu Tá Đỗ Cao Trí mi được thăng cp Trung Tá và trthành ChHuy Trưởng Liên Đoàn Nhy Dù Vit Nam gm: TĐ1ND Tiu Đoàn Trưởng, Thiếu Tá Vũ Quang Tài (mi thăng cp) TĐ3ND Tiu Đoàn Trưởng, Đại Úy Phan Trng Chinh, TĐ5ND Tiu Đoàn Trưởng Thiếu Tá Nguyn Chánh Thi (mi thăng cp) TĐ6ND Tiu Đoàn Trưởng Đại Úy Nguyn Văn Viên (mi thăng cp).

Kế tiếp Liên Đoàn Nhy Dù tiếp tc hành quân truy kích “Tướng” By Vin và tàn quân ti khu Rng Sát. Vào thi gian này Thiếu Tá Nguyn Chánh Thi lên làm ChHuy Phó LĐND, ông trao TĐ5ND cho Đại Úy Ngô Xuân Son làm Tiu Đoàn Trưởng.

Khi kết thúc cuc hành quân tiu tr tàn quân B́nh Xuyên ti Sài G̣n-ChLn và Rng Sát Sài G̣n, các đơn v nhy dù li được điu động hành quân ti Núi Bà Đen Tây Ninh dp lc lượng Cao Đài ly khai, và chiến dch Đinh Tiên Hoàng để b́nh định Min Tây.

Có thnói trong sut gn 2 năm 1955 và 1956, lc lượng nhy dù đă là cái xương sng chng đỡ cho ni các ca chính phNgô Đ́nh Nhim đứng vng trước cơn băo táp chính trto nên bi C BN-các lc lượng giáo phái và tchc chính tr- LN THÙ- phe thân Pháp và tàn dư- Nói một cách khác nếu không có những người lính MŨ ĐỎ đă hy sinh xương máu v́ ḷng yêu nước đối với quốc gia dân tộc th́ NỀN ĐỆ NHẤT CỘNG HOÀ CỦA MIỀN NAM VIỆT NAM không thể h́nh thành! Bi trước nhng mua chuc bng tin bc, bng lc, quyn li ri liên h t́nh cm ca người Pháp lúc đó; ch cn mt cái gt đầu ng thun ca Trung Tá Đô Cao Trí vChHuy Trưởng Lc Lượng Nhy Dù, hoc bt cmt v Tiu Đoàn Trưởng mũ đỏ nào đang hành quân, không cn phi chng li Th Tướng Dim mà ch cn án binh bt động không thôi, cũng đủ to thi cơ cho Tướng Nguyn Văn Hinh phe thân Pháp khuy động t́nh thế, khiến cho ni các ca Chính PhDim phi sp đổ, dù cho ông Dim có được s hu thun ca Tướng Trinh Minh Thế và mt s các đơn v ca Giáo Phái Cao Đài.

Tôi c̣n nhngay sau khi quân bn đă đánh đui các đơn v B́nh Xuyên khi Sài G̣n và ChLn, “Tướng” By Vin và dư đảng chy về ẩn náu trong khu Rng Sát, Th Tướng Ngô Đ́nh Dim t chc bui tiếp tn vào bui trưa (tôi không nhrơ ngày) để khon đăi và tưởng thưởng các cp ch huy ca đơn v nhy dù tham chiến, Th Tướng Dim đến bt tay tng sĩ quan chúng tôi. Trong ánh mt long lanh biu l sxúc động ông nói rt chm:” vic tái lp an ninh ti thủ đô là nh công lao ca các chiến sĩ, tôi và chính phs không bao gi quên!..”

 

Gần 2 năm chinh chiến để chu toàn trọng trách từ dẹp quân phiến loạn B́nh Xuyên tại Sài G̣n, tại Rừng Sát, b́nh định các lực lượng giáo phái ly khai tại Tây Ninh và các tỉnh miền Tây. Lực lượng nhảy dù là nỗ lực chính giúp chính phủ Ngô Đ́nh Diệm ngăn chặn được các mũi tấn công quân sự, chính trị để cuối cùng ông đă thành công trong việc ổn định xáo trộn chính trị, văn hồi trật tự xă hội, tại thủ đô Sài G̣n cũng như từ vĩ tuyến 17 xuống mũi Cà Mau, công lao đó ca các chiến sĩ Mũ Đỏ được coi là nhng công thn lp quc ca NN CNG HOÀ NAM VIT NAM. Hy vng mai này nhng người viết s s không quên.

Năm 1957, Đại Úy Viên đang làm Tiu Đoàn Trưởng TĐ6ND đột nhiên tai hoxy đến cho ông, v́ mt li lm ca thuc h ông phi gánh hết trách nhim và b gii ngũ. Ra khi quân đội ông đi dy hc và v ông buôn bán mưu sinh. Ông cm nhn sng đời “phó thường dân” và nghĩ rng đă c gng đóng góp đủ nghĩa v cho đất nước. Nhng năm 1972, ông được lnh tái ng theo lnh ca B Quc Pḥng v́ nhu cu cn cán b chhuy. Ông bsung vSĐ9BB và được chỉ định làm Ch Huy Trưởng Tng Hành Dinh ca Sư Đoàn.

Có người ca tng đường hoan l ca ông thênh thang sinh động như “bc tranh vân cu” bi vào thi đim này các Thiếu Úy Vũ Văn Giai và Lê Quang Lưỡng đă là Chun Tướng Tư Lnh SĐ3BB và SĐNhy Dù, Thiếu Úy Ngô Quang Trưởng mt sĩ quan đàn em rt thân tín ca ông thi c̣n TĐ5ND đă thăng cp lên Thiếu Tướng và hin đang là Tư Lnh Quân Đoàn 4 mà SĐ9BB là đơn v cơ hu.

Truyn được k rng hi đó, có ln Tướng Trưởng xung thăm B Tư Lnh SĐ9BB. Ngu nhiên Tướng Trưởng tao ng vxếp cũ ca ḿnh trong hàng quân. Tướng Trưởng thân mt bt tay Đại Úy Viên và hi: “Anh Viên và gia đ́nh mnh khe? Anh có cn ǵ không? Đại Úy Viên không đợi cho Tướng Trưởng nói hết câu, ông trli: “Cám ơn Thiếu Tướng, tôi không cn ǵ c”.

 


Thái
độ ca Đại Úy Viên đă biu l cái “dũng” ca người lính rt t tr
ng và klut: lnh sao làm vy, không cn nh v ai. Mt v tướng lănh hin đang định cư ti Hoa K tng là bn thân cùng binh chng vi Đại Úy Nguyn Văn Viên k li:

“Sau 30/4/1975, khi CS đă chiếm toàn b Nam Vit Nam, chúng (CS) kêu gi sĩ quan và Tướng Lănh phi tŕnh din đi “hc tp”. Đại Úy Viên đến thăm tôi ti nhà riêng Sài G̣n. Ông (NVV) hi tôi: “Anh có đi tŕnh din ti nó không?” Tôi trli: Đâu c̣n cách nào khác hơn, tôi đang sa son đây.” Đại Úy Viên khng định: “Tôi (NVV) không đi đâu c, tôi s tchc lc lượng “uưnh” bmti CS này” Ri Đại Úy Viên tiếp: “Anh c̣n vũ khí không? Xin cho tôi để giúp chúng tôi chiến đấu” Tôi (v tướng lănh) nghe anh Viên nói vy bèn đi lc li trong nhà t́m được mt s vũ khí như súng lc hăm thanh, súng colt 45, súng cac bin, tiu liên và đạn dược ri trao cho Đại Úy Viên. Ông Viên tháo ri tng khu cho d ngy trang ri gói riêng thành tng gói cho vào túi vi. Ông Viên nh́n quanh pḥng làm vic ca tôi thy cái máy chnh, Olivetli, ông lin hi xin luôn để dùng đánh máy truyn đơn. Tôi chp nhn ngay, tôi cho ông 2 cái túi vi để đựng các món đồ tôi va tng. Ông (NVV) cám ơn ri kiếu tchia tay. Chúng tôi chia tay từ đó, tôi (v tướng lănh) th́ vào tù CS c̣n ông Viên li quyết chiến đấu vi k thù để hy vng mt ngày gii thoát cho tôi."

Ông tiếp:

 “Sau 17 năm b tù CS, trli sng ti Sài G̣n, tôi có được nghe huyn thoi tht đẹp về Đại Úy Nguyn Văn Viên. Rng sau 30/4/1975, ông tchc mt lc lượng vơ trang hot động ngay trong khu vc Sài G̣n-ChLn. Ông liên kết vi các lc lượng tôn giáo và to được nhiu thành qunhư đặt cht n phá hoi, tri truyn đơn kêu gi đồng bào đứng lên chng li bn CS cm quyn. T chc ca Đại Úy Viên liên kết vi lc lượng ca linh mc Nguyn Văn Vàng thuc Ḍng Chúa Cu Thế và nhiu t chc khác đă gây được s chú ư ti quc ni và hi ngoi. Rt tiếc sau đó b ni tuyến nên khong cui năm 1976 các vlănh tca t chc là Đại Úy Nguyn Văn Viên, linh mc Nguyn Văn Vàng và mt s chiến hu trong tchc đă b CSVN bt.

Để tuyên truyn hù do dân chúng. CS cho tchc cái gi là “phiên toà khn cp” để xông Viên và các vlănh tca t chc chng đối. Phiên toà xông đă được CS loan truyn trên loa phóng thanh din tiến cuc x án cho dân chúng nghe. Trong phiên toà, Đại Úy Viên, Linh Mc Vàng và các chiến sĩ tay bc̣ng, dáng điu khinh mn bn CS đang ngi x án, nét hiên ngang ca các dũng sĩ đă làm cho người dân trong pḥng xử đều khâm phc c̣n truyn tng đến ngày nay.

Phiên toà ngn ngi, được t chc hết sc máy móc, phi công lư, không lut sư bin h, trên bc công t là nhng tên “dép râu” mi t bưng bin v mt hăy c̣n nám màu nước phèn, thái độ đằng đằng sát khí. Kết qu ca bn án đă được ti CS son trước, chúng tuyên án: Đại Úy Nguyn Văn Viên t h́nh, linh mc Nguyn Văn Vàng chung thân kh sai v.v..

Ngun tin mt nhân chng hin c̣n sng ti Sài G̣n là mt c bà người Công Giáo năm nay đă gn 90 tui qua đin thoi c kli:

“Ngày Vit Cng x tử Đại Úy Viên ti Vườn Điu Thủ Đức (?) vào năm cui 1976 (c không nhngày) nhiu dân chúng trong số đó có cụ đă ttp quanh “pháp trường” để chiêm ngưỡng ông ln cui. Trước khi bn ông, chúng (Cng Sn) hi ông có mun nói điu ǵ không? Đại Úy Nguyn Văn Viên dơng dc tr li:

“Tôi mun nói vi các anh, người Cng Sn, có bn tôi hôm nay cũng không dp tt được ngn la đấu tranh ca người dân trong nước, mai này scó hàng trăm, hàng ngàn Nguyn Văn Viên khác ni gót. Nói xong Đại Úy Nguyn Văn Viên quay vphía đồng bào đang dkiến, ông nói tht ln: Tôi xin chúc đồng bào li mnh gii.”

Ri, tuy hai tay ông btrói cht v phía sau, nhưng Đại Úy Nguyn Văn Viên trong tư thế rt oai nghiêm, đầu ông ngng cao, ngc ưỡn v phía trước như thách đố nhng tay súng, mt tên CS tay cm miếng vi đen tính bt mt ông, ông hiên ngang nói ln: “Các anh không cn bt mt tôi, tôi sn sàng ri, bn đi.”

 

Mt lot đạn n liên tiếp xut phát t nhng bàn tay CS khát máu, đă kết thúc mng sng người con yêu ca Min Nam Vit Nam. Đầu ông vn thng, da vào cái ct g, tm áo trng ca ông nhum đầy máu, nhng ḍng máu đỏ tngc ông theo thân h́nh chy dài xung chân, thm vào mch đất t do, nơi ông sinh ra và cả đời hết ḷng phng s!

 

Ôi cái chết ca Nguyn Văn Viên tht kiêu hùng kdiu, c̣n vinh hin hơn c người xưa.

 

Hơn 100 năm trước, ngày 24 tháng 4 năm 1882, Tng Đốc Hoàng Diu cũng đă chn cái chết bng cách tht c ttsau khi không gini thành Hà Ni: Tng Đốc Hoàng Diu, mt tr ct ca triu đ́nh nhà Nguyn, ngài nhn lnh vua trn th thành Hà Ni. Khi thành mt v tay địch, ngài đă la cái chết để gitrn khí tiết ca k sĩ và mt tôi trung, stun lit đó, đă được s sách hết li ca tng! Đó là truyn đời xưa.

Truyn đời nay được truyn tng rng: “Vào cui thế k20, trong cuc chiến tranh gia thin và ác, gia chính và tà, gia nhng người khát vng t do và bn CS độc tài khát máu, có mt dũng sĩ cương quyết chng li ch thuyết CS, chng li bn CSBV gian ác. Ông quy tnhng người cùng chí hướng ni lên chng li chế độ cm quyn, người đó là Nguyn Văn Viên.

 

Đại Úy Nguyn Văn Viên tng là công thn xây dng Nn Đệ Nht Cng Hoà nhưng chng bao lâu, ông bbquên ngay, Quân Đội rung b, đường hoan l ca ông lang bang tông xung thng nhưng ông vn cn răng chu đựng hết ḷng thy chung.

 

15 năm sau tưởng như giă tvũ khí, nhưng đầu năm 1972, khi tui đời đă “tà tà bóng ng…”, ông nhn được lnh tái ngũ, ri đươc trao cho mt chc v không hp vi kh năng. Ông thn nhiên chp nhn không phn đối. y thế mà khi chính quyn Min Nam mt v tay CS, Quân Đội không c̣n đủ kh năng bo v người dân. Trong lúc mi người tuyt vng th́ ông đứng lên. Trong lúc mi người đau kh, th́ ông sn sàng chia s. Trong lúc mi người mt t do, th́ ông vùng lên tranh đấu. Ông tcm thy cá nhân ông vn c̣n trách nhim vi T Quc Nam Vit Nam và đồng bào rut tht.

 

Nét hiên ngang ca Nguyn Văn Viên, là sau 30/4/1975, cũng như các đồng đội khác để tcu sinh mng, có th t́m đường vượt thoát ra hi ngoi hay vào tù CS, nhưng chiến sĩ Nguyn Văn Viên đă chn cho ḿnh mt hướng đi mà con đường trước mt đầy gian nan, nguy him. Ông hy sinh hnh phúc riêng tư và hiến dâng sinh mng ca ḿnh cho đại nghĩa.

Gương tun lit ca ông đă làm k thù (CS) phi cúi đầu xu h và thc tnh biết bao trái tim yêu nước cho đến ngày hôm nay.

Tôi thc hin bài viết như li tin bit người chiến sĩ tun lit cùng hy vng t tâm khm thp lên nén hương cho Chiến Sĩ Nguyn Văn Viên và biết bao chiến sĩ hu danh, vô danh khác để bày ttm ḷng thương cm, biết ơn vô vàn.

 

Bây gilà 4 gisáng, đêm ngày 27 tháng 2 năm 2009, ngoài tri vn c̣n ti, không gian hoàn toàn im lng…tphía bên kia bờ đại dương tht xa…tht xa…đột nhiên văng vng  ging ca cao vút ca người n ca sĩ năm xưa, trong Bài Ca Chính Hun như rót vào tai tôi:

“ Người nm xung đây, cho ta đứng lên t quê hương này.

  Người nm xung đây, khi chưa viết xong trang sử đấu tranh.

  Người đă ra đi theo vn nước…”

Thiên knày, Đại Úy Nguyn Văn Viên không c̣n na! Nhưng tinh thần Nguyễn Văn Viên c̣n vằng vặc ngàn năm!

 

Khi viết ngày 17 tháng 1 năm 2009,

sưu tm tài liu, up-date tin tc, nhun sc,

tŕnh bày kthut và đánh máy xong ngày 10-3-2009

ti Vùng Tây Bc Hoa K.

 

Cu Mũ Đỏ Phm Huy Snh 3/2009

 

Tác gighi chú:

1) Khi bài viết đă hoàn tt, tác gi nhn được tin tc sau:

Đầu năm 1972, h sơ gi tái ngũ ca các sĩ quan được Pḥng Tng Qun Tr BTng Tham Mưu tŕnh lên Đại Tướng TTMT, Đại Tướng Cao Văn Viên khi duyt đến h sơ ca Đại Úy Viên. VTướng Tng Tham Mưu Trưởng không đồng ư v nhng bin pháp mà Quân Đội đă áp dng đối vi Đại Úy Viên vào năm 1957. Tướng Viên cho lnh Pḥng Tng Qun Tr thăng cp Thiếu Tá nhim chc cho Đại Úy Nguyn Văn Viên k tngày tái ngũ. Có nghĩa là khi chiến sĩ Nguyn Văn Viên v tŕnh din SĐ9BB, ông đă mang cp bc Thiếu Tá Nhim Chc cho đến 30/4/1975. Tác gixin trân trng b túc.

2) Xin cám ơn quư v Tướng Lănh Nhy Dù, quư Linh Mc và c bà thuc Ḍng Chúa Cu Thế Vit Nam, các chiến hu ca TĐ5ND, Colonel Mike Mc Dermott, cu c vn ca TĐ5ND, các chiến hu Mũ Đỏ tÂu Châu, đă giúp chúng tôi các tin tc, h́nh nh, và tư liu cùng các em Hà, Đặng ph trách kthut để hoàn tt bài viết.


 

Đây là bài viết được kư thác ĐỘC QUYỀN cho trang web MỘT GÓC TRỜI mà thôi . Bất cứ Các trang báo giấy, hay web khác không được sao chép, in ấn ,hay trích dẫn bất cứ thứ chi liên hệ đến bài viết nầy khi chưa có sự đồng ư của chủ nhân WEB MỘT GÓC TRỜI ( Việt Báo không NGỌAI LỆ )