Hai cuộc hành tŕnh đi t́m Tự Do :
      09 - 1954  va  30 - 04 - 1975
         
 Những ngày tháng không quên ...
 


 
 
 Buoc Chan Viet Nam
(Click  de nghe nhac)
 
 ;Hanh Trinh Di Tim Tu Do

   (Click de xem SS )