Bảng đối chiếu đơn vị: 

 

US (SAE)   - Metric (MKSA)

 

Metric (MKSA) - US (SAE)

       
  1 ounce = 28 grams   1 gram (g) = 0.035 ounce
  1 cup = 228 grams   100 g nước = 0.44 cup nước
  1 pound (lb) = 0.4536 kilogram (kg)   1 kilogram (kg) = 2.2046 pounds (lb)
               
  1 US galon = 3.785 liters (l)   1 liter(l) = 0.264 US galon
               
  1 mile = 1.609 km   1 kilometer (km) = 0.621 mile
  1 yard = 0.9144 meter   1 meter (m) = 1.0936 yards
  1 foot (ft) = 0.3048 meter   1 meter = 3.28 foot (ft)
  1 inch = 0.0254 meter   1 meter = 39.37 inches
  1 inch = 2.54 centimeter (cm)   1 centimeter = 0.3937 inches
               
  1 sq yard = 0.8361 sq meter (m2)   1 sq meter (m2) = 1.196 sq yard
  1 sq foot = 9.2903 sq decimeter   1 sq inch = 6.452 cm2
  1 sq mile = 2.59 km2   1 km2 = 0.386 sq mile
  1 acre = 0.4047 ha = 4047 m2   1 hectare (ha) = 2.47 acres
 
 

US (SAE)

 

  1 foot (ft) = 12 inches   1 yard = 3 ft
  1 cup = 8 oz   1 quart = 2 pints
  1 galon = 4 quarts   1 pound (lb) = 16 ounces
  1 sq mile = 640 acres        
  1 sq foot = 144 sq inches   1 acre = 43,560 sq ft
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note:

Đơn vị Viết tắt Ghi ch V dụ
  Square sq c nghĩa l vung 9 sq ft 1 m2
Foot ft số nhiều l feet 3 ft 1 m
Kilogram kg đơn vị sức nặng: 1,000 grams

2.2 lbs

1 kg
Ounce oz đơn vị dung tch của Mỹ

8 oz

228 g
Cup   C nghĩa l ci ly (cốc): chứa được 8 oz nước    
Meter m đơn vị chiều di:1 mt   1.2 m
Decimeter dm 1/10 của mt   5 dm
Centimeter cm 1/100 của mt   3 cm
Kilometer km đơn vị chiều di:1,000 mt   3 km = 3000 m
Hecta ha đơn vị mặt bằng: 1 ha = 10,000 m2   1 ha