QUỐC CA V└ QUỐC KỲ VIỆT NAM
Vietnam National AnthemTrÝch từ nguồn: Thuy Nga Video 10 - published 1985