Video clip, tưởng niệm ngày Quốc Hận 30-04-75

 KBC 4437: youtube.com