Social Security benefits for a former spouse.

Carole Fleck is a senior editor at the AARP Bulletin

Q. I was married for 21 years before my divorce. My ex-wife collects a Social Security spousal benefit based on my work record. Will that affect my current wife's ability to collect benefits?

(Tôi lập gia đ́nh được 21 năm th́ ly dị. Vợ cũ tôi lănh tiền hưu trí dựa trên quyền lợi vợ chồng căn cứ trên hồ sơ lao động của tôi. Việc này có ảnh hưởng đến việc vợ mới của tôi xin lănh tiền hưu trí của bà ta không?)

 

A. No. The benefits to your ex-wife have no bearing on what your current wife may collect. Your current wife cannot file for a spousal benefit unless you are collecting your own benefit. But Social Security rules let your ex at age 62 receive benefits on your record if the divorce is at least two years old and if you are eligible, even if you are not yet collecting benefits yourself.

(Không. Sự hưởng trợ cấp SS theo lao động của người vợ cũ không ảnh hưởng ǵ đến việc lănh SS của bà vợ mới ông. Song vợ mới chỉ thể nộp đơn xin trợ cấp SS theo lao động của ông, nếu ông đă được lănh trở cấp SS.

Sở SS đă phán quyết cho vợ cũ ông khi đủ 62 tuổi được hưởng trợ cấp SS căn cứ trên hồ sơ làm việc của ông, nếu cuộc ly dị đă đủ 2 năm và nếu ông hội đủ điều kiện để lănh tiền hưu trí, mặc dù ông chưa lănh.)

Source: Social Security Administration

http://www.aarp .org/work/social-security/info-12-2010/top-25-social-security-questions.html