Đức Hồng Y Crescenzio Sepe,

Tổng trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo Vatican thăm viếng Việt Nam

                                                                 ►  Xin bấm vào đây để đọc huấn dụ của Ngài

LỄ THỤ PHONG 57 TÂN LINH MỤC

tại NHÀ THỜ CHÁNH T̉A HÀ NỘI, 29-11-2005

(Vài h́nh ảnh lịch sử)

  


Photos: AFP, Reuters  -  SaigonUSA News.