Tam Tu

Tam got 96% high scores to get in LawSat Tu BS graduation in San Dieoo
Tam at BS Graduation in UCLA Tam PhD San Francisco
Tam at Law PhD graduation @ 25 yr old Tu at MS graduation in CalStateLB

Tam & Tu in 2008

Tu & Cousin Mailan in Belgium

T & B Nội

T & ng Nội

Kimsơn*Mailan*Chu* Tm* T

Mailan*T*Kimsơn* Tm

T & Tm tại HB T với ng Nội trước khi ng qua đời

Hnh GĐ Chu

Gtoc_NQT/CMN2011_Hinh