www.caimon.org mến chào bạn         

Vatican City

(360o View)

Tham quan các nhà thờ nổi tiếng trong Vatican City

Note: Xin bấm con chuột và đè xuống để h́nh ảnh quay theo hướng ḿnh muốn coi

Quần thể Nhà thờ Thánh Phêrô
Quần thể Nhà thờ Thánh Gioan
Quần thể Nhà thờ Thánh Phaolô
Quần thể Nhà thờ Bà Thánh Maria Magarita
Nhà thờ Sistin
Nhà thờ Bà Thánh Paulina

Vatican (Video) Đường về La Mă

- o0o -